Search
Close this search box.

Podrška u COVID pandemiji: Ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH pomaže u angažovanju dodatnih ljudskih resursa

Imajući u vidu kontinuirani rad javnozdravstvenih profesionalaca od početka godine bez odmora i pauze, te povećanog broja potvrđenih slučajeva COVID-19 tokom juna i jula 2020. godine, Ured Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Bosni i Hercegovini (BIH) u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva (FMZ) i Zavodom za javno zdravstvo (ZZJZ) Federacije BIH (FBIH) obezbjedio je dodatne ljudske kapacitete za Kantonalne Zavode za javno zdravstvo na period od dva mjeseca.

Da bi se kontrolisalo širenje COVID-19 bolesti, neophodne su javno-zdravstvene intervencije na prekidanju lanca prenosa zaraze sa čovjeka na čovjeka. Ovim se treba osigurati da broj novih slučajeva koji nastaju od svakog potvrđenog bude ispod 1 (efektivni reproduktivni broj <1).

Identifikacija slučajeva, identifikacija njihovih kontakata, testiranje, izolacija i karantin su kritične aktivnosti neophodne za provedbu strategije kontrole infekcije COVID-19. Praćenje kontakata (eng. contact tracing) je postupak identificiranja, procjene i upravljanja sa osobama koje su bile izložene virusu sa ciljem sprečavanja daljeg prenosa bolesti. Kada je u pitanju COVID-19 ovo podrazumjeva identifikaciju izloženih osoba te praćenje tih osoba tokom 14 dana od izlaganja (prosječan period inkubacije je 4-6 dana ali može trajati i do 14 dana).

Kritični elementi praćenja kontakata su:

  • javna podrška praćenju kontakata
  • obučena radna snaga za obavljanje ovih poslova
  • logistička podrška 
  • prikupljanje, obrada i interpretacija prikupljenih podataka

Aktivnosti na identifikaciji sumnjivih slučajeva i praćenju kontakata se u fazi prirustva infekcije sa prenosom u zajednici sprovodi sa fokusom na prenos u domaćinstivma, među zdravstvenim radnicima, rizičnim kategorijama stanovništva kao i u ustanovama za dugotrajni smještaj (starački domovi, zatvori, psihijatrijske bolnice i sl.). Kada se u nekom području smanji stepen prenosa bolesti i broj slučajeva se smanjuje, a posebno kada se prilagođavaju druge javno-zdravstvene mjere uspostavljene sa ciljem kontrole (tzv. popuštanje mjera), brza identifikacija sumnjivih slučajeva i njihovih kontakata je od još veće važnosti sa ciljem održanja niskog nivoa prenosa.

Uz podršku SZO, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH su omogućili angažovanje 20 zdravstvenih profesionalaca u Federaciji BiH od 01.08.2020.  koje će biti pomoć službama za epidemiologiju pri kantonalnim zavodima za javno zdravstvo prema procjenjenim potrebama. Poslovi na kojima su angažovani ukljućuju:

  • poslovi identifikacije sumnjivih slučajeva
  • identifikacija i praćenje kontakata sumnjivih i potvrđenih slučajeva
  • prikupljanje i obrada podataka o slučajevima i kontaktima
  • koordinacija ovih poslova sa nižim nivoima zdravstvene zaštite (HES- službe)
  • unos podataka u bazu podataka o slučajevima COVID-19
  • administrativni i drugi poslovi vezani za COVID-19 prema potrebama

U Kantonu Sarajevo su od 01.08.2020. angažovane tri osobe, koje su prethodno prošle edukaciju organizovanu od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Ureda SZO u BIH.