Search
Close this search box.

POLITIKA KVALITETA​

POLITIKA KVALITETA

Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u 
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.

Opšti ciljevi kvaliteta su:

  • Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom,
  • Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa,
  • Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi,
  • Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.

Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.