Search
Close this search box.

POLITIKA POVJERLJIVOSTI LABORATORIJA​

POLITIKA POVJERLJIVOSTI LABORATORIJA

Svi zaposlenici Ispitnog laboratorija J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su upoznati sa  Politikom povjerljivosti laboratorija, što su potvrdili svojeručnim potpisom na Izjavi o zaštiti i povjerljivosti informacija i prava kupaca i odgovorni su za njenu primjenu.

Rezultate ispitivanja smatramo poslovnom tajnom koju kao takvu održavamo fizičkom zaštitom i osiguranjem protiv neovlaštenog korištenja sistema i pristupa opremi i podacima te čuvanjem arhiviranih štampanih zapisa u registrima pod ključem i zaštitom računarskih zapisa lozinkama.

Sve informacije vezane za uzorkovanje, ispitni uzorak, kupca i kontakt sa kupcem čuvamo u potpunoj diskreciji što je u skladu sa očekivanjem korisnika naših usluga.

Laboratorij omogućava prisustvovanje korisnika ispitivanjima ako korisnik usluge to zahtijeva, pri čemu se vodi računa o povjerljivosti uzoraka i izvještaja o ispitivanju drugih kupaca.

Mr.sci. Sanela Salihagić dipl.ing hem

Menadžer kvaliteta laboratorija

Zlatan Hamza, dr med. 

V.D. DIREKTORA