POLITIKA POVJERLJIVOSTI LABORATORIJA​

POLITIKA POVJERLJIVOSTI LABORATORIJA

Svi zaposlenici Ispitnog laboratorija J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su upoznati sa Politikom povjerljivosti laboratorija, što su potvrdili svojeručnim potpisom na Izjavi o zaštiti i povjerljivosti informacija i prava kupaca i odgovorni su za njenu primjenu. Rezultate ispitivanja smatramo poslovnom tajnom koju kao takvu održavamo fizičkom zaštitom i osiguranjem protiv neovlaštenog korištenja sistema i pristupa opremi i podacima te čuvanjem arhiviranih štampanih zapisa u registrima pod ključem i zaštitom računarskih zapisa lozinkama.


Sve informacije vezane za uzorkovanje, ispitni uzorak, kupca i kontakt sa kupcem čuvamo u potpunoj diskreciji što je u skladu sa očekivanjem korisnika naših usluga. Laboratorij omogućava prisustvovanje korisnika ispitivanjima ako korisnik usluge to zahtijeva, pri čemu se vodi računa o povjerljivosti uzoraka i izvještaja o ispitivanju drugih kupaca.

Mr.sci. Sanela Salihagić dipl.ing hem

Menadžer kvaliteta laboratorija

Prof.dr.med.sci. Aida Pilav, prim.

Direktorica Zavoda