Search
Close this search box.

Edukacija “Capacity Building towards Air Quality Management”, Tokio, Japan

Kontinuirano unapređenje monitoringa kvaliteta zraka kao jedan od ozbiljnih segmenata rada Zavoda za javno zdravstvo već niz godina prepoznaje Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) omogućujući kroz finansiranje edukacija i treninga na licu mjesta, Zavodu edukacije iz oblasti upravljanja kvalitetom zraka.

Edukacija “Capacity Building towards Air Quality Management” održana je tokom januara ove godine u Tokiju s ciljem podizanja nivoa znanja i kompentencija iz oblasti praćenja kvaliteta zraka za tim od sedam ljudi iz Azije, Južne Amerike, Afrike, zemalja zapadnog Balkana, od kojih je i jedan učenik predstavnik našeg zavoda. Omogućena je razmjena iskustava i praktičnih znanja između kolega iz Japana i učesnika programa. Kolege iz Japana su demonstrirale svoj put ka postizanju ciljnih vrijednosti kvaliteta zraka, sistema monitoringa i izvještavanja, odabir metoda, lokacija opreme za monitoring i analizu polutanata u zraku. Prezentiran je historijat zagađenja, problemi u prošlosti vezani za nekontrolisan razvoj  industrije i posljedice po zdravlje  ljudi a koji su bili u direktnoj vezi sa zagađenjem zraka, te modaliteti rješavanja zagađenja zraka tokom 1960 i 1970-tih  godina.

Važno je naglasiti da Zavod sa mrežom stanica za praćenje kvaliteta zraka je na pravom putu razvoja monitoringa kao i da oprema koja se koristi radu kao i metode ne zaostaju za kolegama u Japanu kao zemlji koja je imala veliki uspjeh u smanjenju emisija u zrak i monitoringu.  Zadatak svakog učesnika programa edukacija je da širi stečena znanja i vještine što je kolega i obavio  putem  predavanja uz naglašavanje praktičnih savjeta dobivenih od kolega iz Japana kako bi se dalje unaprijedio sistem praćenja kvaliteta zraka. Ovim putem Zavod se zahvaljuje JICA agenciji na pruženoj mogućnosti za edukaciju zaposlenika i nesebičnoj podršci tokom proteklih godina.