Search
Close this search box.

ORGANIZACIJA

ORGANIZACIONE CJELINE

JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

unutrašnja organizacija

KABINET DIREKTORA

Direktorica : Mr.dr.prim. Alma Bungur

Telefon : +387 (0)33 627 889

E-mail : gzavod@bih.net.ba

RADNE JEDINICE

Radna jedinica za epidemiologiju sastoji se od četiri odjela i šest higijensko – epidemioloških timova:

1. Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti,
2. Odjel za imunizaciju sa vakcinalnim centrom – ambulantom za putničku medicinu, fakultativnu imunizaciju i antirabičnu zaštitu,
3. Odjel za zdravstveni nadzor sa ambulantom za zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom (sanitarni pregledi),
4. Odjel za epidemiologiju hroničnih nezaraznih bolesti.

Higijensko-epidemiološki timovi:

1. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Stari Grad i Općine Hadžići,
2. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Centar,
3. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Novo Sarajevo,
4. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Novi Grad, (2 tima),
5. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Ilidža i Općine Trnovo,
6. Higijensko – epidemiološki tim za područje Općine Vogošća i Općine Ilijaš.

Kontakti:

Rukovodilac Radne jedinice za epidemiologiju:

 

Ostali kontakti :

tel:+ 33 622 028, +33 239 874
Email: 
denis.djurovic@zzjzks.ba
alma.bungur@zzjzks.ba

zimka.seremet@zzjzks.ba
emina.kurtagic.pepic@zzjzks.ba
anisa.bajramovic@zzjzks.ba
snezana.bursac.arandelovic@zzjzks.ba
aida.poskovic.bajraktarevic@zzjzks.ba
epidemiologija.vrazova@zzjzks.ba
ihi@zzjzks.ba

Radno vrijeme :

ponedjeljak – petak 8.00-16.00 sati

Usluge Radne jedinice za epidemiologiju:

1. Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti
– Praćenje, kontrola i stručna pomoć u vođenju evidencije prijavljivanja oboljenja ili smrti od zaraznih bolesti u Kantonu Sarajevo,
– Dnevno praćenje i analiza kretanja zaraznih bolesti,
– Ispitivanje i analiza uticaja epidemioloških i drugih faktora za nastajanje, održavanje i širenje zaraznih oboljenja,
– Izrada sedmičnog biltena o kretanju zaraznih bolesti,
– Izrada mjesečnih izvještaja o kretanju zaraznih bolesti,
– Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o kretanju zaraznih bolesti,
– Izrada izvještaja o kretanju vakcinopreventabilnih bolesti,
– Zdravstveni nadzor nad kliconošama i antigenošama zaraznih bolesti,
– Nadzor nad provođenjem sljedećih protivepidemijskih mjera: liječenje, bolničko liječenje, kućna izolacija, zdravstveni nadzor i karantin,
– Stručna i savjetodavna pomoć i nadzor nad sprovođenjem mjera dezinfekcije,
– Stručna i savjetodavna pomoć i nadzor nad sprovođenjem mjera dezinsekcije,
– Stručna i savjetodavna pomoć i nadzor nad sprovođenjem mjera deratizacije,
– Praćenje, koordinacija i pružanje stručne metodološke pomoći kod svih mjera i akcija na prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti – epidemija,
– Organizacija i sprovođenje specifične zaštite rizičnih grupa stanovništva protiv gripe,
– Izrada stručnih uputstava za edukativno promotivni rad u cilju sprečavanja zaraznih bolesti,
– Sentinel nadzor nad gripom,
– Prikupljanje i izrada izvještaja za Sentinel nadzor nad gripom,
– Prikupljanje prijava lica oboljelih/umrlih od tuberkuloze,
– Evidentiranje prijava lica oboljelih/umrlih od tuberkuloze,
– Izrada izvještaja za potrebe NTP i Federalnog nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze,
– Nadzor nad Akutnom flakcidnom paralizom (AFP).

2. Odjel za imunizaciju sa vakcinalnim centrom – ambulantom za putničku medicinu, fakultativnu imunizaciju i antirabičnu zaštitu

– Provođenje imunizacije po epidemiološkim indikacijama,
– Izrada godišnjeg plana obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo,
– Nadzor i pružanje stručne pomoći u organizaciji sprovođenja obaveznih imunizacija protiv određenih zaraznih bolesti (po cijepnom mjestu),
– Preuzimanje vakcina iz obaveznog programa imunizacije,
– Distribucija vakcina iz obaveznog programa imunizacije prema vakcinalnim punktovima,
– Nadzor nad hladnim lancem i distribucijom vakcina u zdravstvenom ustanovama u kojima se vrši program redovne imunizacije,
– Izrada informacija, analiza i izvještaja o izvršenim obaveznim imunizacijama te evaluacija programa obavezne imunizacije u Kantonu Sarajevo,
– Pregled osoba koje su životinje ugrizle (određivanje indikacija za imuno i seroprofilaksu protiv bjesnila i tetanusa),
– Antirabična obrada osoba,
– Evidencija osoba koje su bijesne ili na bjesnilo sumnjive životinje ozlijedile,
– Prijava osoba koje su bijesne ili na bjesnilo sumnjive životinje ozlijedile,
– Izdavanje naloga – uputnica za veterinarsko posmatranje životinja,
– Imunizacija protiv karantenskih bolesti,
– Pregledi ljekara specijaliste i postavljanje indikacije i kontraindikacija za imunizaciju protiv tetanusa,
– Stručna i savjetodavna pomoć putnicima u međunarodnom saobraćaju,
– Zdravstveni nadzor nad povratnicima iz zemalja sa endemskim žarištima karantenskih bolesti.

3. Odjel za zdravstveni nadzor sa ambulantom za zdravstveni pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom (sanitarni pregledi)
– Pregled osoba pod zdravstvenim nadzorom i uzimanje uzoraka za mikrobiološku analizu – bris grla, nosa i uzorak stolice,
– Zdravstveni nadzor nad kliconošama zaraznih bolesti,
– Izvještavanje Kantonalnom i Federalnom inspektoratu o kliconoštvu kod osoba pod zdravstvenim nadzorom,
– Evidencija prijava oboljenja i smrti od bolničkih infekcija,
– Praćenje načina prijavljivanja bolničkih infekcija,
– Epidemiološko izviđanje bolničkih infekcija,
– Epidemiološko ispitivanje kod prijave bolničkih infekcija,
– Izrada godišnjeg plana rada odjela za prevenciju bolničkih infekcija,
– Izrada mjesečnog plana rada odjela za prevenciju bolničkih infekcija,
– Izvještavanje Kantonalnom i Federalnom inspektoratu o primljenim prijavama bolničkih infekcija,
– Izrada mjesečnih izvještaja o kretanju bolničkih infekcija,
– Izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o kretanju bolničkih infekcija,
– Praćenje, koordinacija i pružanje stručne metodološke pomoći kod svih mjera i akcija na prevenciji i suzbijanju intrahospitalnih infekcija.

4. Odjel za epidemiologiju hroničnih nezaraznih bolesti
– Unos prijavljenih slučajeva oboljenja od masovnih nezaraznih bolesti (registar oboljelih od šećerne bolesti i malignih oboljenja) u elektronsku bazu podataka,
– Unos prijavljenih slučajeva smrti od masovnih nezaraznih bolesti u elektronsku bazu podataka,
– Praćenje ažuriranje i analiza registra masovnih nezaraznih bolesti (dijabetes melitus, maligna oboljenja).

Higijensko-epidemiološki timovi (za 9 općina Kantona Sarajevo)
– Izrada godišnjeg Plana rada,
– Evidencija obolijevanja i smrti od zaraznih bolesti,
– Epidemiološko izviđanje kolektiva, naselja, domaćinstava, javnih vodoopskrbnih objekata, javnih kupališta,
– Epidemiološko izviđanje kolektiva, naselja i domaćinstava kod pojave zarazne bolesti,
– Epidemiološko izviđanje kolektiva, naselja i domaćinstava kod pojave zarazne bolesti u
epidemijskom obliku,
– Epidemiološko izviđanje kolektiva, naselja i domaćinstava u slučaju vanrednih situacija (elementarne nepogode i sl.),
– Epidemiološko ispitivanje kod masovne pojave trovanja hranom, febrilnih stanja i sl.,
– Evidencija i zdravstveni nadzor nad kontaktima oboljelog,
– Kontrola evidentiranja i prijavljivanja zaraznih bolesti od strane javnih i privatnih zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite,
– Hemoprofilaksa i seroprofilaksa,
– Uzimanje uzoraka za mikrobiološku i fizičko-hemijsku analizu prema epidemiološkim indikacijama,
– Planiranje obaveznog programa imunizacije za područje općine,
– Zdravstveni pregled osoba prema epidemiološkim indikacijama,
– Nadzor nad utroškom vakcina za provođenje obaveznog programa imunizacije na području općine,
– Nadzor nad provođenjem, stručna pomoć i koordinacija izvršitelja imunizacije na području općine,
– Obavezna dezinfekcija prema epidemiološkim indikacijama,
– Obavezna dezinsekcija prema epidemiološkim indikacijama,
– Obavezna deratizacija prema epidemiološkim indikacijama,
– Dnevno praćenje i analiza kretanja zaraznih bolesti na području općina,
– Analiza i izrada izvještaja i informacija o kretanju zaraznih bolesti i epidemija,
– Zdravstveno predavanje i savjetovanje (kolektivi, škole i sl),
– Epidemiološki nadzor nad dispozicijom otpadnih materija i deponija smeća,
– Evidentiranje novoregistrovanih slučajeva oboljenja od masovnih nezaraznih bolesti.

Radna jedinica za mikrobiologiju se sastoji od 7 laboratorija:

1. Laboratorij za respiratorne infekcije i opštu bakteriologiju,
2. Laboratorij za urogenitalne infekcije,
3. Laboratorij za crijevne infekcije,
4. Laboratorij za parazitološku i mikološku dijagnostiku,
5. Laboratorij za serološka ispitivanja,
6. Laboratorij za izradu hranjivih podloga u sastavu kojeg je i ambulanta za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza,
7. Laboratorija za mikrobiološke analize vode, hrane i predmeta opšte upotrebe

Kontakti:

Rukovodilac Radne jedinice za mikrobiologiju:
Doc. dr. sc. med Sabaheta Bektaš, primarijus
tel: +33 629 255
E-mail:

sabaheta.bektas@zzjzks.ba

Ostali kontakti:

tel: +33 629 255, +33 622 399
E-mail:

samir.isanovic@zzjzks.ba
aldin.murtic@zzjzks.ba
sejla.keser@zzjzks.ba
dunja.hodzic@zzjzks.ba

Radno vrijeme: 7.45-15.30 sati
Radno vrijeme prijemnog šaltera: 8.00-15.00 sati
Prijem uzoraka briseva, urina, stolica: 8.00-12.00 sati
Prijem uzoraka krvi na serološke pretrage: 8.00-10.30 sati
Izdavanje nalaza: 11.00-15.00 sati

USLUGE

MIkrobiološke pretrage respiratornog trakta, kože, sluznica, mekog tkiva

• Bris grla bakteriološki
• Bris grla bakteriološki na difteriju
• Bris grla bakteriološki na faringealnu gonoreju i meningokokno kliconoštvo
• Bris grla bakteriološki i mikološki
• Bris nosa
• Bris nosa na nazalnu difteriju
• Bris nosa na ozenu i rinoskleru
• Bris jezika, nepca, desni, bukalne sluzokože
• Bris uglova usana
• Bris nazofarinksa
• Bris nazofarinksa na meningokokno kliconoštvo
• Bris nazofarinksa na Bordetellu pertussis
• Bris oka bakteriološki i mikološki
• Bris oba oka bakteriološki i mikološki
• Bris uha bakteriološki i mikološki
• Bris oba uha bakteriološki i mikološki
• Sputum
• Majčino mlijeko
• Bris kože i površinskih rana
• Bris pupka
• Bris kože dojke
• Aspirat (punktat,eksudat) aerobno
• Aspirat (punktat,eksudat) anaerobno
• Sadržaj sinusa aerobno
• Sadržaj sinusa anaerobno
• Ispitivanje sadržaja apscesa i dubokih rana (aerobno)
• Ispitivanje sadržaja apscesa i dubokih rana (anaerobno)
• Bris rane kod sumnje na ujed životinje ili čovjeka, celulitisa (aerobno)
• Bris rane kod sumnje na ujed životinje ili čovjeka, celulitisa (anerobno)
• Bris ulcusa aerobno
• Bris ulcusa anaerobno
• Bris kanile (drena, tubusa) aerobno
• Bris kanile (drena, tubusa)anaerobno
• Bris fistule aerobno
• Bris fistule anaerobno
• Pregled duodenalnog soka i želučanog sadržaja aerobno

Mikrobiološke pretrage urogenitalnog trakta

• Bris spolovila (prepucijuma, glansa, vulve)
• Bris vagine, cerviksa, uretre, ejakulat, eksprimat prostate ( aerobno)
• Bris cerviksa, eksprimat prostate (anaerobno)
• Pregled uretralnog sekreta na prisustvo Neisseria gonorrhoea
• Bris vagine, perineuma, rektuma na beta hemolitički streptokok grupe B
• Detekcija Trichomonas vaginalis-a u vaginalnom sekretu, uretri, ejakulatu i urinu
• Identifikacija Mycoplasma hominis
• Identifikacija Ureaplasma urealyticum
• Detekcija Chlamydia trachomatis
• Urinokultura -srednji mlaz
• Urinokultura -kateter

Mikrobiološke pretrage probavnog trakta
• Koprokultura
• Koprokultura na crijevno kliconoštvo
• Rektalni bris (Salmonella, Shigella)
• Koprokultura na Campylobacter spp
• Identifikacija kvasnica
• Detekcija Adeno/Rota virus-a (stolica)
• Detekcija Noro virus-a (stolica)
• Detekcija Clostridium difficile tox A/B (stolica)
• Detekcija stafilokoknog enterotoksina (stolica, povraćeni sadržaj)
• Detekcija verotoksina (stolica)
• Test na okultno krvarenje (stolica)

Parazitološke i mikološke pretrage

• Feces na prisustvo jaja crijevnih parazita
• Koncentracija jajašaca crijevnih helminata
• Feces na prisustvo crijevnih protozoa (amebe, lamblije)
• Koncentracija crijevnih protozoa
• Detekcija Entamoeba, Cryptosporidium, Giardia lamblia (stolica)
• Perianalni otisak
• Nativni preparat na dermatofite
• Identifikacija dermatofita
• Otisak kože na Demodex folicullorum

 Serološki testovi
• ASO
• CRP
• RF
• WR
• Paul Bunel test

Radna jedinica za zaštitu i unapređenje životne sredine sastoji se od tri odjela:

 1. Odjel za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku,
 2. Odjel za sanitarnu hemiju.

Kontakti:

Rukovodilac Radne jedinice za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Dr. Zlatan Hamza, specijalista zdravstvene ekologije i higijene

Tel: +33 625 917

E-mail: zlatan.hamza@zzjzks.ba

Rukovodilac Odjela za sanitarnu hemiju:

Mr. sc. Sanela Salihagić, dipl. ing. hem.

E-mail: sanela.salihagic@zzjzks.ba

Ostali kontakti:

Odgovorni tehničar Radne jedinice: emir.halilovic@zzjzks.ba

Koordinator obuke iz higijenskog minimuma:  nerma.maestro@zzjzks.ba

Radno vrijeme:

Ponedjeljak-petak  08.00-16.00 sati

Usluge Radne jedinice za zaštitu i unaprijeđenje životne sredine:

        1. Odjel za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku

 • Uzorkovanje vode za piće za laboratorijske analize (mikrobiološke i fizičko-hemijske),
 • Određivanje fizičkih svojstava vode i rezidualnog hlora na terenu,
 • Praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i stanja vodoopskrbe na teritoriju Kantona Sarajevo,
 • Registracija i kontrola sanitarno-higijenskog stanja individualnih vodnih objekata (bunara, kaptiranih izvora),
 • Ocjena sanitarno-higijenskog stanja individualnih vodnih objekata i lokalnih vodovoda,
 • Stručna mišljenja i upute klijentima kod dezinfekcija individualnih vodnih objekata, lokalnih vodovoda i vode za piće,
 • Uzorkovanje bazenske vode na laboratorijske analize (mikrobiološke i fizičko-hemijske),
 • Praćenje, proučavanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti bazenske vode i davanje mišljenja i prijedloga korektivnih mjera,
 • Nadzor nad higijensko-sanitarnim prilikama u okolišu,
 • Stručno mišljenje i prijedlog mjera u rješavanju problema u okolišu,
 • Monitoring sanitarno-higijenskog stanja objekata kolektivnog boravka,
 • Ocjena sanitarno-higijenskog stanja nepokretnih objekata javnog gradskog saobraćaja (autobuskih i željezničkih stanica, parkirališta…),
 • Sanitarno-higijenski nadzor objekata za sport, rekreaciju i fizičku kulturu.

  2. Odjel za sanitarnu hemiju

 Odjel za sanitarnu hemiju čine laboratorije:

 2.1. Laboratorija za hemijsku analizu voda

vrši ispitivanja vode za piće, površinskih, bazenskih i podzemnih voda standardnim analitičkim metodama.  Organoleptički i fizikalno-hemijski  parametri koje laboratorija određuje:  boja, ukus, miris,  mutnoća, elektroprovodljivost, pH, hloridi, amonijak, nitriti,   nitrati,  oksidativnost, sulfati, fosfati, cijanidi, floridi, hidrogenkarbonati, jodidi, bromidi, isparni ostatak 180°C ili 260°C, suspendovane tvari, sulfidi, anionski deterdženti, neionski deterdženti, ukupni trihalometani, rezidualni hlor / ozon/hlor dioksid, hloramini, rastvoreni kisik, fenoli, alkalitet, ukupna tvrdoća, karbon dioksid, metali:

 • srebro  (Ag),
 • aluminij (Al),
 • arsen  (As),
 • bor (B), 
 • barij (Ba), 
 • kalcij (Ca),
 • kadmij (Cd),
 • kobalt (Co),
 • hrom (Cr),
 • bakar (Cu),
 • željezo (Fe),
 • živa (Hg),
 • kalij (K),
 • magnezij (Mg),
 • mangan (Mn),
 • molibden (Mo),
 • natrij (Na),
 • nikl (Ni),
 • litij (Li),
 • olovo (Pb),
 • selen (Se),
 • silicij (Si),
 • kalaj (Sn),
 • stroncij (Sr),
 • cink  (Zn) i dr.

 2.2. Laboratorija za hemijsku analizu namirnica i predmeta opšte upotrebe

Vrši usluge ispitivanja hrane i predmeta opće upotrebe za sve koji se bave proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe:

 • uzorkovanje hrane i predmeta opće uporabe;
 • ocjena zdravstvene ispravnosti, kvalitete i deklaracije hrane,
 • predmeta opće uporabe i prema zakonskim propisima;
 • učešće u kontroli tržišta (monitoring).

Našim uslugama mogu se koristiti svi koji se bave proizvodnjom:

 • brašna, pekarskih proizvoda i proizvoda od žitarica;
 • voćnih sokova i osvježavajućih bezalkoholnih pića;
 • mesa i mesnih proizvoda;
 • vina i žestokih alkoholnih pića i
 • predmeta opće uporabe.

Organoleptički i fizikalno-hemijski  parametri koje laboratorija određuje:

Sezonsko ispitivanje namirnica sa pripremom, Utvrđivanje netto mase, Suha tvar, Sadržaj vode  u žitaricama, Sadržaj vlage u mesu i proizvodima od mesa, Pepeo, Hloridi, Određivanje bjelančevina po Kjeldah-u, Sadržaj ukupne masti  po Soxhlet-u, Određivanje slobodnih masti u mesu i proizvodima od mesa, Na – benzoat, K – sorbat, Kofein,

Nitriti- određivanje u mesu i proizvodima od mesa, Umjetna sladila-kvalitativno dokazivanje, Sintetska organska boja- dokazivanje, Slobodni SO2, Ukupni SO2, Određivanje metala, Određivanje metala (za masti i ulja životinjskog i biljnog porijekla), Hloridi u mesu i proizvodima od mesa, Određivanje gustine piknometrom, Stepen kiselosti, Index refrakcije, KJ u soli, Isparljive kiseline, Etanol u voćnim prerađevinama, Ortofosforna kiselina, pH u mesu i proizvodima od mesa, Određivanje slobodnih i ukupnih alkalija, Energetska vrijednost hrane te niz drugih parametara na zahtjev naručioca.

2.3. Laboratorija za analizu zraka, tla, buke i akcidentna stanja

Laboratorija vrši monitoring kvaliteta zraka za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo s automatskim stanicama koje mjere slijedeće parametre:

Meterološki parametri:

 • Brzina i smjer vjetra;
 • Temperatura;
 • Relativna vlažnost;
 • Atmosferski pritisak;
 • Globalno sunčevo zračenje;
 • Padavine;

Parametri kvaliteta zraka koji se trenutno mjere zajedničke za sve stanice su:

 • Koncentracija PM10 lebdećih čestica prečnika ispod 10 mikrona;
 • Sumpordioksida SO2;
 • Oksidi azota (NO, NO2, NOX);
 • Kao i ugljen monoksid (CO) na stanici Vijećnica;
 • Ozon (O3) na stanicama Ilidža i Otoka;

Stanice su smještene na lokacijama, Vijećnice, Otoke, Ilidže i Ilijaša a od kraja 2018. će se vršiti i monitoring PM2,5 čestica kao i čestica 1, 4; 10 i ukupne prašine.

Trenutno laboratorija ne vrši ispitivanja buke i tla.

Radna jedinica za socijalnu medicnu sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom i informatikom sastoji se od tri odjela:

 1. Odjel socijalne medicine sa organizacijom zdravstva,
 2. Odjel promocije zdravlja i zdravstvene edukacije,
 3. Odjel zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom.

Kontakti

Rukovodilac Radne jedinice za socijalnu  medicinu  sa organizacijom zdravstva, zdravstvenom statistikom  i informatikom:

dr. Seniha Čelik, subspecijalista

tel:+33 574 381 

E-mail:

emira.mikulec@zzjzks.ba

Ostali kontakti :

tel:+ 33 574-380, +33 238 406

Email:

mirza.mrakovic@zzjzks.ba

adriana.tanovic@zzjzks.ba

anika.sandrk@zzjzks.ba

Radno vrijeme  :

ponedjeljak – petak  8.00-16.00 sati

Usluge Radne jedinice za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva,zdravstvenom statistikom i informatikom :

 1. Odjel socijalne medicine sa organizacijom zdravstva
 • Izrada, analiza, izvještaja i  studija o zdravlju stanovništva, zdravstvenoj djelatnosti i pružanju zdravstvene zaštite,
 • Izrada elaborata i stručnih mišljenja za planiranje resursa u zdravstvu: opravdanost zahtjeva za specijalizacijama i subspecijalizacijama, opravdanost zahtjeva za osnivanje, proširenje, promjenu ili prestanak rada  zdravstvene ustanove  u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Kantona Sarajevo, te sagledavanje zdravstvenih potreba i  prioritetnih problema,
 • Izrada planova i programa namijenjenih unapređenju zdravlja stanovništva,
 • Procjene efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite za područje Kantona Sarajevo,
 • Stručno-metodološka pomoć vezana za obim, sadržaj i pružanje usluga u zdravstvenim ustanovama,
 • Učešće u primjenjenim istraživanjima u oblasti zdravstvene zaštite i javnog zdravstva,
 • Saradnja vezana za ključna pitanja organizacije zdravstva sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, Federalnim ministarstvom zdravstva,  Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i ostalim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH , zdravstvenim ustanovama, Gradom Sarajevom, općinama na području Kantona Sarajevo, te zdravstvenim savjetima na nivou općina i kantona,
 • Učešće u izradi strateških dokumenata, programa zdravstvene zaštite, operativnih planova i stručno-metodoloških uputstava za rad.

 

 1. Odjel promocije zdravlja i zdravstvene edukacije
 • Analiza osnovnih determinanti zdravlja  i rizičnog ponašanja stanovništva Kantona Sarajevo,
 • Planiranje, organizacija i provođenje aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog vaspitanja stanovništva,
 • Planiranje, predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih nezaraznih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
 • Provođenje preventivno-zdravstvenoodgojnih mjera zdravstvene zaštite  u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima,
 • Izrada, implementacija i evaluacija zdravstveno preventivno –promotivnih programa, projekata i intervencija u zajednici,
 • Provođenje primjenjenih istraživanja iz oblasti promocije zdravlja i prevencije bolesti,
 • Izrada zdravstveno-promotivnih publikacija, multimedijalnih prezentacija, te saradnja  sa mas-medijima u cilju informiranja, savjetovanja i obuke stanovništva za unapređenje zdravlja,
 • Edukacija edukatora u oblasti promocije zdravlja.

 

 1. Odjel zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom
 • Provođenje zdravstveno–statističkih istraživanja u oblasti zdravstva (prikupljanje, obrada i analiza zdravstveno–statističkih podataka) u skladu sa postojećim zakonskim okvirom u svrhu praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova na području kantona,
 • Formiranje i održavanje baza podataka statističkih istraživanja iz oblasti zdravstva,
 • Koordinacija procesa zdravstveno–statističkog izvještavanja  na području kantona,
 • Pružanje stručno–metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama za proces zdravstveno-statističkog izvještavanja,
 • Edukacija zdravstvenih radnika u javnom i privatnom sektoru za proces  zdravstveno-statističkog izvještavanja,
 • Šifriranje osnovnog uzroka smrti na potvrdi o smrti,
 • Učešće u izradi i pripremi različitih indikatora za potrebe izrade  analiza, stručnih mišljenja i studija u oblasti zdravstva,
 • Redovna godišnja izrada indikatora za studiju o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo,
 • Periodična izrada registara kadra u zdravstvu (zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, administrativno-tehnički radnici).

Radna jedinica za zajedničke djelatnosti sastoji se od dvije samostalne službe i jednog centra:

 1. Služba za opće, pravne, kadrovske i druge poslove,
 2. Služba za ekonomsko-finansijske poslove,
 3. Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju i kontinuirani profesionalni razvoj, nastavu i publicistiku

 

Kontakti:

Rukovodilac Radne jedinice za zajedničke djelatnosti:

Elvesta Mulahasanović, magistar prava    

tel:+33 627 889, +33 624 470, + 33 624 471

E-mail: elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

Ostali kontakti :

Email:

indira.begovic@zzjzks.ba

dijana.siljeg.sarkinovic@zzjzks.ba

zehra.bajramovic@zzjzks.ba

Radno vrijeme  :

ponedjeljak – petak  8.00-16.00 sati