Search
Close this search box.

POLITIKA KVALITETA LABORATORIJA​

POLITIKA KVALITETA LABORATORIJA

Politika Ispitnog laboratorija J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo se ostvaruje kontinuiranim ispunjavanjem zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025, zakonskih odredbi i zahtjeva kupaca. Sve informacije vezane za uzorkovanje, ispitni uzorak, kontakt sa kupcem kao i rezultate ispitivanja smatraju se poslovnom tajnom i čuvaju u potpunoj diskreciji što je u skladu sa očekivanjem korisnika naših usluga.

Rukovodstvo laboratorija se obavezalo na dobru stručnu praksu i kvalitet svojih ispitivanja putem poštivanja zakonskih propisa, standarda, metoda ispitivanja, dokumentacije sistema upravljanja i tehničke dokumentacije čime se postiže i održava povjerenje kupaca da će se očekivana kvaliteta postići i održavati.

Svi uposlenici Ispitnog laboratorija Zavoda su obavezni da poznaju i primjenjuju u svom svakodnevnom radu Politiku laboratorija, dokumentaciju sistema upravljanja i tehničku dokumentaciju radi ostvarivanja što kvalitetnije usluge ispitivanja kao i da obezbjede zaštitu i povjerljivost informacija i prava kupaca.

Rukovodstvo laboratorija se obavezuje na potpunu primjenu svih zahtjeva standarda BAS EN ISO/IEC 17025 te na neprekidno poboljšanje sistema kvaliteta Ispitnog laboratorija kroz ispunjavanje sljedećih strateških ciljeva u ostvarenju željenog kvaliteta usluga:

 • kontinuirana primjena i poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025,
 • zaštitu i osiguranje nepristrasnosti laboratorija u svakom segmentu obavljanja laboratorijskih aktivnosti,
 • osiguranje prepoznavanja i izbjegavanja sukoba interesa i bilo kojih oblika pritisaka
 • osiguranje zadovoljstva kupca uslugama ispitivanja,
 • trajno upravljanje rizicima i prilikama koji su povezani sa laboratorijskim aktivnostima,
 • neprestano obučavanje svih zaposlenika prema utvrđenim programima usklađenim sa potrebama funkcije na kojoj se nalaze, dužnostima koje obavljaju i odgovornostima, kako bi se zadovoljila kompetentnost, nepristranost i konzistentnost operativnih aktivnosti,
 • trajno provođenje unutrašnje kontrole kvalitete i provjere rada kroz međulaboratorijska ispitivanja i PT sheme u cilju osiguranja tačnosti i pouzdanosti u rezultate ispitivanja,
 • planiranje i provođenje nabavke nove i redovnog održavanja postojeće opreme,
 • održavanje na vrhunskom nivou programa kalibracija i provjera za svu opremu koja se koristi tokom laboratorijskih aktivnosti,
 • neprekidno poboljšanje usluga potvrđivanjem i proširivanjem područja akreditacije,
 • razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima,
 • održanje liderstva među laboratorijama koje se bave ispitivanjem uzoraka vode, hrane, zraka i predmeta opće upotrebe kroz razvijanje timskog rada i svjesnosti o značaju svih aktivnosti na postizanju što boljeg kvaliteta usluga.

Rukovodstvo J.U. Zavod za javno zdravstvo, kao i rukovodstvo Ispitnog laboratorija Zavoda se obavezuje na provođenje propisane politike kvaliteta, a realizacija ciljeva politike kvaliteta je kontinuirani zadatak cjelokupnog osoblja Laboratorija.

Mr.sci. Sanela Salihagić dipl.ing hem

Menadžer kvaliteta laboratorija

Zlatan Hamza, dr med. 

V.D. DIREKTORA