Search
Close this search box.

O ZAVODU

Članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 46/10) članom 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.7/12), te članom 11. Statuta Zavoda (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.49/13) utvrđena je djelatnost Zavoda.

Djelatnost Zavoda je obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti koja obuhvata:

 1. predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;
 2. provodi zdravstveno-statistička istraživanja u cilju praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova na području kantona;
 3. prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizacije i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;
 4. planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva;
 5. učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;
 6. prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;
 7. provodi preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;
 8. koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;
 9. kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidem. mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija;
 10. obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona;
 11. nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;
 12. obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;
 13. učestvuje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;
 14. stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;
 15. sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.
 
Zavod pored navedenih poslova može obavljati i slijedeće poslove:
 1. planira, organizira i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva
 2. izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;
 3. provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;
 4. vrši hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, zraka i predmeta opće upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;
 5. ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodosnabdijevanja, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;
 6. provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
 7. predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od oboljevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje;
 8. provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama uposlenim i drugim osobama u skladu propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 9. daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. Federalnog zakona;
 10. vrši sanitarne preglede uposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;
 11. učestvuje u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;
 12. bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;
 13. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom

U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

 • 86.22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse
 • 86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
 • 63.11 – Obrada podataka
 • 71.20 – Tehničko ispitivanje i analiza

Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-12229/14 od 13. 01. 2014. godine utvrđeno je da Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ispunjava uvjete prostora, kadra i opreme za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti utvrđene članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Rješenjem broj: 03-37-243/09 od 20. 02. 2009. godine Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je da Zavod može obavljati imunizaciju protiv žute groznice i bjesnila.

Rješenjem broj: 11-05-229/02 od 27. 02. 2002. godine Federalno ministarstvo trgovine Mostar ovlastilo je laboratorij našeg Zavoda da može obavljati nadzor kakvoće poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina pri uvozu i izvozu, a prema Zakonu o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (“Sl.novine Federacije BiH”, br. 21/97).

Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-37-4322-3/12 od 29. 10. 2012. godine odobreno je našem Zavodu obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koja uključuje upotrebu otrova II i III grupe.

Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-12229/13 od 20. 01. 2014. godine dato je mikrobiološkom laboratoriju Zavoda odobrenje za obavljanje djelatnosti laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikacije) laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze.

Navedeno Rješenje doneseno je na osnovu Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikacije) laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze („Službene novine FBiH“, broj 101/12), koji je donesen na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Zavod je prilagodio radno vrijeme potrebama korisnika usluga, vodeći računa o odredbama člana 96. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o radu.

Radno vrijeme Radne jedinice za epidemiologiju, Radne jedinice za zaštitu i unapređenje životne sredine, Radne jedinice za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom i Radne jedinice zajedničkih djelatnosti je od 8,00 sati do 16,00 sati, od ponedjeljka do petka.

Radno vrijeme Radne jedinice za mikrobiologiju je od 7,45 sati do 15,30 sati, od ponedjeljka do petka, a subotom od 8,00 sati do 14,00 sati.

U vrijeme praznika Zavod organizuje rad praznikom za mikrobiološki tim Radne jedinice za mikrobiologiju, zbog specifične djelatnosti Radne jedinice. Po potrebi organizuje se i pripravnost epidemioloških i mikrobioloških ekipa.

Informativno, tokom 24 sata Zavod obezbjeđuje antirabičnu zaštitu za stanovništvo.