Search
Close this search box.

Zbog povećanja zagađujućih materija u zraku: Proglašena epizoda “Pripravnost” u Kantonu Sarajevo

Na osnovu izmjerenih koncentracija zagađujućih materija u zraku i stabilne vremenske prognoze, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor zaključilo da su ispunjeni uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost” za područje Kantona Sarajevo, prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u našem kantonu.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Hadžići i Ilijaš zabilježena su prekoračenje praga Pripravnosti za PM¹º čestične tvari u zraku(50µg/m³) za prethodni dan. Na stanici Vijećnica izmjerene vrijednosti za PM10nisu prešle graničnu vrijednost predviđenu za epizodu Pripravnosti.

Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti, osim za vodik sulfid.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra i naredna tri dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slabog intenziteta, zbog čega postoje uslovi za inverziju u jutarnjim i večernjim satima. Očekuje se daljnje nakupljanje zagađujućih materija, rast njihovih koncentracija, naročito u jutarnjim i večernjim satima.

Stručno tijelo je, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglasilo epizodu “Pripravnost” u zonama A,B,C,D sa preporukama u cilju zaštite zdravlja građana usljed povišenih koncentracija zagađujućih materija.

U epizodi “Pripravnost”, poduzimaju se sljedeće mjere: intenziviranje čišćenja i pranja cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija u skladu sa vremenskim uslovima i pri tome ne narušavajući bezbjednost učesnika u saobraćaju; primjena „mokrog postupka“ sa otopinom za obaranje koncentracije čestica za zimsko od oržavanje cesta, od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama; apeli stanovništvu da smanje broj vozila u prometu korištenjem jednog vozila za više osoba; pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima; upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja; upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, a koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC, te pređu na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti; maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, koji ne zagađuju okoliš (trolejbusi,tramvaji i autobusi na CNG); upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka; upozorenje građanima koji koriste čvrste energente za zagrijavanje prostora da je kažnjivo odlaganje vrelog pepela u kontejnere za komunalni otpad; upozorenje ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole; upozorenje da je zabranjeno spaljivanje otpada i drugog nevegetacijskog materijala na otvorenom prostoru i u postrojenjima koja nisu namijenjena za spaljivanje otpada uz pojačan inspekcijski nadzor; mjere se posebno odnose na pravna i fizička lica koja u svojoj djelatnosti produkuju otpad koji je sagoriv, poput otpadnih ulja, automobilskih guma, ambalaže i slično; pojačan inspekcijski i drugi nadzor nad primjenom svih mjera; poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica; u zoni A: “Zabrana kretanja automobila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO1 i manju u skladu sa članom 95. Zakona o uređenju saobraćaja na području Kanotna Sarajevo – ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila invalidnih lica, i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca); upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Ekotelefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Služba za protokol i press KS