Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 21.10.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

Zabilježene koncentracije za polutante:

20.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica –  trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka –  62,7 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 75,3 µg/m3

– Automatska stanica Ilidža –  51,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

21.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti od 00:00h do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 25,1 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 58,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 73,3 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža –62,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu zabilježen je porast koncentracija PM10 čestica izmjerenih na svim mjernim stanicama osim Vijećnice. Koncentracije lebdećih čestica prelazile su granične i tolerantne vrijednosti. Vrijednosti ostalih polutanata su ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija.

Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata u zraku, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati iritaciju sluznice dišnog sistema, te izazvati nadražajni kašalj. Preporuke za rizične populacione grupe su da izbjegavaju bespotreban izlazak vani, odnosno da nose zaštitne maske sa zaštitnim respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, stoga preporučujemo građanima da putem sredstava informisanja prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.