Search
Close this search box.

Druga posjeta Tehnološkom univerzitetu u Bratislavi

U okviru nastavka aktivnosti u realizaciji projekta¨ Unapređenje monitoringa postojećih i novih izvora vode za piće u Kantonu Sarajevo¨, koji je omogućio SlovakAid (Agencija za zaštitu okoliša Slovačke), organizovana je posjeta Tehnološkom univerzitetu iz Bratislave u okviru drugog  ¨Hands on ¨treninga, procedura izbora metoda analize organskih polutanata definisanih Evropskom direktivom o vodi za piće (DWD).  Trening je održan na Slovačkom tehnološkom univerzitetu u Bratislavi u periodu od 29. aprila do 1. maja, a potom u Institutu za zaštitu okoliša Koš u periodu od 2. do 3. maja.

Predavači su bili prof. Ivan Špánik, dr. Peter Oswald, dr. Agnes Szarka

Pripremljeni su uzorci vode za piće u kojima su dodane smjese standarda pesticida. Analiza uzoraka rađena je na gasnom hromatografu sa masenim spektrometrom sa  izvorom jona na principu  elektronskog udara (EI) i to posebno sa  kvadropolnim masenim spektrometrom (Q) masenim spektrometrom na principu vremena leta jona (TOF) u SIM i SCAN modu a zatim je instaliran izvor jona na principu hemijske jonizacije (CI) i analiza urađena u pozitivnom i negativnom modu (SCAN i SIM). Analizirani su svi dobiveni rezultati i izvršeno upoređivanje primjene različitih tehnika na iste uzorke.

U laboratoriji Zavoda za zaštitu okoliša Koš rađeno je na potpuno automatiziranom SPE postupku ekstrakcije na SPE-DEX 4790 EXTRACTOR SYSTEM (Horizon tehnologija).  Domaćini su se potrudili da sem laboratorija pokažu i ljepote Slovačke tako da su organizovali posjetu dvorcu u Bojnicama jednom od najljepših u državi.