Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS za 08.01.2020.g.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice tokom dana, naročito u jutarnjim i kasno poslijepodnevnim satima.Zabilježena prekoračenja za polutante: 07.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose: – Automatska stanica – Vijećnica 65,9 µg/m3 – Automatska stanica – Otoka 135,0 µg/m3 – Automatska stanica – Ilidža […]