Search
Close this search box.

POSLOVNIK o radu Komisije za prijem kandidata za radna mjesta Zdravstveni tehničar u timu laboratorije i Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza

Poslovnik o radu

Na osnovu stava 7. člana 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opčine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 9/19, 21/19), Komisija imenovana Rješenjem broj: 05.15.115-7304/20 od 09.12.2020.godine, dana

18.12.2020. godine donosi:

POSLOVNIK o radu Komisije za prijem kandidata za radna mjesta Zdravstveni tehničar u timu laboratorije i Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza

1

1 OPŠTE ODREDBE

Član l.

(Predmet)

Ovim Poslovnikom ureduje se način rada i odlučivanja Komisije za izbor u proceduri zapošljavanja Zdravstvenog tehničara u timu laboratorije i Zdravstvenog tehničara u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza.

član 2.

(Načela)

Rad Komisije zasniva se na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.

član 3.

(Propisi)

Komisija provodi postupak izbora kandidata za Zdravstvenog tehničara u timu laboratorije i Zdravstvenog tehničara u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili opčine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima CIJI su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.

Član 4.

(Supervizor)

Supervizor je nadležan:

 1. da prati pravilnu primjenu odredbi uredbe prilikom raspisivanja javnog oglasa;
 2. da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava najavni oglas;
 3. da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem i ocjenom pristiglih prijava najavni oglas;
 4. da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu (pismeni dio ispita);
 5. da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita (usmeni dio ispita);
 6. kao i druga pitanja propisana ovom uredbom i poslovnikom o radu Komisije.

11 KOMISIJA

Član 5.

(Sastav Komisije)

(l) Komisija za izbor je sastavljena od tri (3) člana, visoke i srednje stručne spreme.

Član 6.

(Način rada Komisije)

(l) Komisija radi u punom sastavu u provodenju pismene provjere i usmenog ispita.

 • Sastanci Komisije će se održavati na zahtjev predsjednika Komisije.
 • O svom radu Komisija vodi zapisnike, a isti potpisuju svi članovi Komisije.

član 7.

(Zamjena)

Ukoliko je predsjednik ili neki od članova Komisije privremeno, trajno ili u dužem vremenskom periodu spriječen da vrši svoju dužnost ili podnese ostavku na svoje članstvo u Komisiji, predsjednik ili jedan od članova Komisije odmah obavještava Direktoricu, radi imenovanja novog člana na tu dužnost.

član 8.

(Obaveza upoznavanja)

Kandidati koji pristupe pismenom odnosno usmenom ispitu, biće upoznati sa sastavom Komisije.

član 9.

(Mjesto rada Komisije)

Komisija će provoditi postupak i zasjedati u Sarajevu u sjedištu Zavoda u ul.dr.Mustafe Pintola br. 1/111, Ilidža, Sarajevo.

111 PREGLED PRIJAVA 1 NAČIN PROVJERE ZNANJA član 10.

(Pregled prijava)

(l) Po isteku roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija pregleda sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrduje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata medu kojima se provodi izborni postupak.

 • Spisak kandidata iz stava (l) ovog člana potpisuju svi članovi Komisije.
 • Komisija pisanim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata medu kojima se provodi izborni postupak, sa navodenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti.

član I l .

(l) Kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uslove Oglasa, ulaze u postupak izbora.

član 12.

(Obavještavanje)

(l) Komisija je dužna kandidate koji su dostavili blagovremene i potpune prijave obavijestiti o mjestu i vremenu pismene provjere znanja putem telefona, a raspored pismenog testiranja će biti objavljen i na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo www.zzjzks.ba. Kandidati koji ne pristupe istom, će izgubiti pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.

 • Za kandidate za radno mjesto Zdravstveni tehničar u timu laboratorije pismena provjera znanja će se održati iz oblasti Mikrobiologije.
 • Za kandidate za radno mjesto Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i izdavanje nalaza pismena provjera znanjaće se održati iz oblasti

Mikrobiologije

član 13.

(Pismeni test)

(l) Pismeni test znanja priprema komisija za izbor, koji se pohranjuje u zatvorene i zapečaćene koverte.

 • Pismeni test znanja vrši se kroz poseban pisani test, koji ima 15 pitanja, za koje je ponudeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan.
 • Za svaki tačan odgovor na posebnom pisanom testu kandidat dobiva po 4 boda.
 • Pisani test provjere znanja traje 30 minuta.
 • Kandidat koji je na pismenom ispitu osvojio manje od 30 bodova, smatrat će se kandidatom koji nije zadovoljio i bit će isključen iz dalje procedure izbora.
 • Komisija je dužna u roku od tri dana nakon obavljenog pismenog ispita izvršiti pregled i ocjenjivanje pismenog ispita, te utvrditi listu kandidata sa brojem ostvarenih bodova i konstatacijom da li je kandidat zadovoljio ili nije zadovoljio na pismenom ispitu koji će se objaviti na web stranici J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.
 • Svaki kandidat koji nije zadovoljan ostvarenim rezultatima na pismenom ispitu ima pravo na uvid u svoj rad u roku od tri dana od dana objavljivanja rezultata.
 • Uvid iz stava (7) ovog člana će se vršiti u prisustvu najmanje dva člana Komisije u terminu koji će odrediti Komisija što će se zapisnički konstatovati.

član 14.

(Usmeni ispit)

(l) Komisija će putem telefona i putem web stranice Zavoda obavijestiti kandidate koji su zadovoljili na pismenom ispitu o mjestu i vremenu održavanja usmenog ispita.

 • Komisija obavlja usmeni ispit sa svakim kandidatom pojedinačno u vremenskom trajanju do IO minuta. Komisija radi po principu da svaki član Komisije postavi po jedno pitanje iz oblasti koja je definisana u članu 12. ovog Poslovnika za radno mjesto za koje je kandidat konkurisao.
 • Svaki član Komisije boduje kandidate prema rezultatima pokazanim na usmenom ispitu bodovima od I do 5.

član 16.

(Rezultati i konačna ocjena)

 • Ocjena za kandidate za radna mjesta Zdravstveni tehničar u timu laboratorije i Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i

izdavanje nalaza, se dobije kada se saberu bodovi kandidata ostvareni na pismenom i usmenom ispitu.

 • Za kandidate koji su dostavili dokumentaciju traženu javnim oglasom kojom dokazuju da su korisnici iz Uredbe o jedinstvenom kriteriju i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevu, gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 37/20) na ukupan broj ostvarenih bodova (sabrani bodovi kandidata ostvareni na pismenom i usmenom ispitu) u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji dodaju se i dodatni bodovi tako da se na ukupan broj bodova dodaje postotak propisan Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja i prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevu, gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/20).
  • Konačni poredak kandidata za radna mjesta Zdravstveni tehničar u timu laboratorije i Zdravstveni tehničar u Ambulanti za uzimanje i primanje bioloških uzoraka i

izdavanje nalaza utvrduje se nakon što se na broj bodova ostvaren na pismenom i usmenom ispitu dodaju bodovi ostvareni u skladu sa stavom (2) ovog člana.

član 17.

(Lista kandidata)

(l) Komisija je dužna Listu uspješnih kandidata sa bodovima dostaviti Direktorici u roku od tri radna dana nakon obavljenog usmenog ispita.

(2) Lista uspješnih kandidata sa bodovima će biti objavljena na web stranici Zavoda.

IV. PRELAZNE 1 ZAVRŠNE ODREDBE član 18.

(Izmjena i dopuna Poslovnika)

Izmjena i dopuna Poslovnika vršit će se na način i po postupku za njegovo donošenje.

član 19.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do završetka procedure izbora kandidata i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatima.

Poslovnik će biti objavljen na web stranici Zavoda.

Clanovi Komisije:

Sabaheta Bektaš doc.dr.sci med, predsjednik Komisije,

Emir Halilović, dipl.san.ing, član,

Kenan Oćuz laboratorijski tehničar, član

Dostaviti:

 Direktorica,  web stranica Zavoda, https://zzjzks.ba  Imenovanom supervizoru

Broj: 05.15.1 15- 7486/20

Sarajevo, 18.12.2020.godine