Search
Close this search box.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

S A R A J E V O

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), člana 35. Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/13), Odluke direktorice J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.15.116-7086 /20 od 01.12.2020. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-46299-3/20 od 19.11.2020.godine objavljuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme  

  1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za parazitološku i mikološku dijagnostiku…………………………..…1 izvršilac
  2. Zdravstveni tehničar u u timu laboratorije za kontrolu sterilizacije………………………………………………………1 izvršilac

I

U radni odnos na neodređeno vrijeme u  J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, može biti primljeno lice, koje ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi za sve pozicije:

– da je državljanin BiH

– da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

Posebni uslovi:

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

  • Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar,
  • Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar,
  • Poznavanje rada na računaru,
  • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 1.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog tehničara u laboratoriju za parazitološku i mikološku dijagnostiku, a po potrebi  učestvuje u radu i ostalih laboratorija pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Vrši primarnu i po potrebi sekundarnu obradu materijala, radi na računarskoj evidenciji podataka vezanih za pacijente uzorke i  rezultate ispitivanja te vrši njihovu kontrolu prije konačne evaluacije i potpisa odgovornog ljekara.  Obavlja i druge postupke vezane za provođenje dijagnostičkog postupka. Vrši evidenciju temperaturnih obrazaca za inkubatore i frižidere prema rasporedu koji napravi rukovodilac odsjeka. Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom.

Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.

Iznos osnovne netto plaće: 1.029,00 KM (iznos plaće je informativnog karaktera te iznos mjesečne plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

  • Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer laboratorijski tehničar
  • Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar,
  • Poznavanje rada na računaru,
  • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 2.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog tehničara u laboratoriju za kontrolu sterilizacije, a po potrebi  učestvuje u radu i ostalih laboratorija pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Vrši biološku kontrolu sterilizacije korištenjem kultura Bacillus Stearothermophilus za vlažnu sterilizaciju (autoklav) i kulture Bacillus Subtilisa za suhu sterilizaciju (sterilizator). Radi na održavanju i pakovanju osušenih sojeva u  papiriće koje dalje distribuira ustanovama koje koriste aparate za sterilizaciju na kontrolu sterilizacije zajedno sa uputama o korištenju spora. Nakon završenog procesa sterilizacije, vrši prikupljanje spora iz navedenih ustanova te po dolasku u laboratoriju evidentira sve neophodne podatke o ustanovi i aparatu koji se kontrolira. Vrši zasađivanje spora na tečnu podlogu i kontroliše zamućenja, te presađivanja zamućne podloge na čvrste podloge. Vrši potvrdne testove koje verificira odgovorni ljekar specijalista mikrobiologije te pravi izvještaje o rezultatima ispitivanja .Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom.

Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja.

Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svih propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće: 1.029,00 KM (iznos plaće je informativnog karaktera te iznos mjesečne plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Kandidati su obavezni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

III

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. dr. Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ SA NAZNAKOM POZICIJE NA KOJU GLASI PRIJAVA.

Ukoliko kandidat želi da konkuriše na više pozicija potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju za koju kandidat konkuriše.

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa će biti objavljen na web stranici Ustanove www.zzjzks.ba. Oblasti iz kojih će se vršiti provjera znanja (pismena i usmena)  će biti definirane Poslovnikom o radu.

Komisija za provođenje Javnog oglasa će usmeno i pismeno putem web stranice  www.zzjzks.ba obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uvjete, o terminu polaganja ispita.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima  se  provodi izborni  postupak, sa navođenjem  razloga  zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana od prijema obavijesti.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet  u  zapošljavanju  kandidati  dokazuju  odgovarajućim  dokumentom  koje prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji  prilikom prijave na Javni oglas, u skladu sa važećim Zakonom  o  dopunskim  pravima  boraca-branitelja i  Uredbom  o  jedinstvenim  kriterijima  i  pravilima  za  zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 37/20).

Dokumentacija  kojom kandidati  dokazuju status korisnika po Uredbi  o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 37/20) koju prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji  uz prijavu na javni oglas je sljedeća:

Redni brojPripadnost branilačkoj kategorijiNaziv dokaza – dokumentaOrgan koji ga izdaje
1.Član porodice šehida/ poginulog, umrlog i nestalog branioca– Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca – Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog, umrlog i nestalog branioca i – Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog braniocaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
2.Ratni vojni invalidRješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalidaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
3.Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanjaRješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanjaOpćinska služba za boračko-invalidsku zaštitu
4.Demobilizirani braniociUvjerenje o učešću u Oružanim snagamaGrupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5.Dijete: a) ratnog vojnog invalida b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja c) demobiliziranog branioca.Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na: a) invalidninu, b) mjesečni novčani dodatak c) uvjerenje o učešću u Oružanim snagamaa) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Sve  obavijesti  vezane  za  Javni  Oglas  biće  blagovremeno  objavljene  na  web  stranici  Ustanove www.zzjzks.ba.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 627 889, e-mail:gzavod@bih.net.ba

IV

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.