Search
Close this search box.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

  1. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije……………………………………………………………………………………………….1 izvršilac
  2. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremu podloga………………………………………………………………1 izvršilac
  3. Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom…………………………………1 izvršilac

Preuzmite dokument ovog javnog oglasa OVDJE

DOPUNA JAVNOG OGLASA

( 09.10.2019. god. )

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

S A R A J E V O

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), člana 33. Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/13), te Odluke direktorice J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.15.116- 5996/19 od 02.10.2019. godine i saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br.10-34-27295-1/19 od 18.09.2019.godine, objavljuje se:  

DOPUNA  JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

U Javnom oglasu objavljenom u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na web stranici Zavoda (www.zzjzks.ba) i web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, na dan 04.10.2019.godine dopunjava se dio Javnog oglasa naveden pod tačkom II kako slijedi:

Za poziciju pod rednim brojem 1. dodaje se: 

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar

Za poziciju pod rednim brojem 2. dodaje se:

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar

Za poziciju pod rednim brojem 3. dodaje se: 

  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje medicinska sestra/tehničar ili sanitarni tehničar

Ostali tekst Javnog oglasa za prijem u radni odnos ostaje nepromijenjen. 

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave dopune Javnog oglasa u dnevnim novinama.

POSLOVNIK
o radu komisije za prijem kandidata za radna mjesta
Zdravstveni tehničar u timu laboratorije,
Zdravstveni tehničar u timu laboratorije za pripremu podloga
i Zdravstveni tehničar u timu zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom