Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Desetog decembra 1948. godine Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao prvo univerzalno priznanje da svaka osoba, svugdje, ima neotuđiva, nedjeljiva prava – građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna. Ljudska prava ima svako ljudsko biće i ona vrijede jednako za sve ljude, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili […]

ATIPIČNE PNEUMONIJE UZROKOVANE MYCOPLASMOM PNEUMONIAE

ŠTA SU ATIPIČNE PNEUMONIJE UZROKOVANE MYCOPLASMOM PNEUMONIAE?Atipične pneumonije su pneumonije uzrokovane drugim organizmima nego što su tzv. tipične bakterije, virusi ili gljivice. Najčešći uzroci su Mycoplasma i Chlamydia―dva organizma slična bakteriji. EPIDEMIOLOGIJA?Mikoplazma pneumonije je najčešći uzrok pneumonije u ljudi. Epidemije se pojavljuju naročito u zatvorenim skupinama kao što su studenti, vojnici ili porodice. Epidemije imaju […]

AKTUELNI IZVJEŠTAJI I PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNIH KONCETRACIJA ZAGAĐUJUĆIH TVARI: 05.12.2023.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježili su sljedeće indeksne vrijednosti za mjerene polutante: Monitoring se vrši prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/12). Prosječne koncentracije polutanata sa vrijednošću Indeksa na dan […]

Učešće u Europskoj konferenciji gradova “Health Services in transition – Public Health”

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je na poziv regionalnog ureda grada Beča, zajedno sa predstavnicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo učestvovao na Europskoj konferenciji gradova “Health Services in transition – Public Health” koja se 27.11. i 28.11. 2023.g. održala u konferencijskoj sali Javnog obrazovnog instituta i opservatorija “Urania” u gradu Beču. Predstavnici Zavoda u […]

AIDS I INFEKCIJA HIV-om

ŠTA JE AIDS? AIDS (SIDA) je oboljenje koje uzrokuje virus HIV-a (human immunodeficiency virus), koje se manifestira brojnim kliničkim slikama oštećenja ćelijske imunosti. EPIDEMIOLOGIJA? AIDS je oboljenje koje se registruje u gotovo svim zemljama svijeta. Razlikuju se dva tipa HIV virusa: HIV-1 je raširen u cijelom svijetu, a HIV-2 je dominatno raširen u Zapadnoj Africi. […]

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar

Odlukom Ujedinjenih nacija 3. decembar proglašen je Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Komisija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je zemlje članice da 3.  decembar obilježavaju sa ciljem podizanja svjesnosti o pitanjima jednakosti ljudskih prava i učešća osoba s invaliditetom u društvu. Uključivanje osoba s invaliditetom u sve segmente društva jedan je od ključnih uslova […]

Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji (World Antimicrobial Resistance Awareness Week – WAAW)

18-24.11.2023. godine- Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji (World Antimicrobial Resistance Awareness Week – WAAW) Svjetska sedmica svjesnosti o antimikrobnoj rezistenciji (WAAW), koju svake godine organizuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) od 18. do 24. novembra ima za cilj da različitim kampanjama osnaži svijest građana i zdravstvenih radnika o pravilnoj primjeni antimikrobnih lijekova. 18.11.2023. godine- Evropski […]