Search
Close this search box.

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Desetog decembra 1948. godine Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima kao prvo univerzalno priznanje da svaka osoba, svugdje, ima neotuđiva, nedjeljiva prava – građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna. Ljudska prava ima svako ljudsko biće i ona vrijede jednako za sve ljude, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili […]