Search
Close this search box.

Nasilje mladih

Nasilje mladih se može definisati kao bilo koje namjerno fizičko, seksualno ili psihološko zlostavljanje druge osobe (ili osoba) od strane jedne ili više mladih osoba starosne dobi između 12-19 godina. Nasilje koje počine mladi predstavlja jednu od najvidljivijih formi nasilja u društvu. Širom svijeta mas-mediji svakodnevno izvještavaju o nasilju mladih, na ulicama ili u školama.

Nasilje mladih je veliki problem i socijalni i javno-zdravstveni koji nanosi veliku i duboku štetu, ne samo žrtvama i njihovim porodicama, već i društvu u cjelini. Oni su vidljivi kroz smrtne slučajeve kao posljedice nasilja, povrede i invaliditet koji, itekako, narušavaju kvalitet života mladih ljudi.

Neophodno je izraditi dugoročne programe za prevenciju nasilja mladih, koji bi trebali da rješavaju, ne samo individualni, kognitivni, socijalni i bihevioralni segment nego i mehanizme za društvenu prevenciju faktora rizika za nasilje mladih. Tu spadaju ne samo individualni faktori, nego i porodica, vršnjaci, zajednica i društveni faktori koji, itekako, mogu da utiču, bilo pozitivno, bilo negativno, na pojavu nasilnog ponašanja.

Rastući trend nasilja mladih predstavlja izazove za sve vlade u BiH, profesionalce u različitim sektorima, a posebno školstvu i zdravstvu. Pošto je nasilje javnozdravstveni problem neophodno je uspostaviti instrumente javnozdravstvenog nadzora kako bi se spriječili faktori rizika nasilja mladih.

Više informacija o nasilju mladih, definiciji, formama nasilja, faktorima rizika i strategijama prevencije možete pronaći u brošuri koju je pripremila J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Brošuru možete preuzeti klikom na ovaj tekst.