Search
Close this search box.

KONKURS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija

 1. Epidemiologija……………………………………………………………………………………………. 2 (dvije) specijalizacije
 2. Klinička mikrobiologija……………………….………………………………………………………. 1 (jedna) specijalizacija

Kadidati za poziciju 1. i 2.  trebaju da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da imaju visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet- dr. medicine,
 • da imaju položen stručni ispit,
 • da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,
 • da imaju važeće odobrenje za samostalan rad-licencu,
 • da poznaju jedan strani jezik,

Kandidati za poziciju 1. i 2. na Konkurs su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

 • svojeručno potpisana prijava na javni konkurs,
 • biografija sa navedenom adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu nakon položenog stručnog ispita,
 • potvrda o radnom iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita,
 • odobrenje za samostalan rad- licencu,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i sljedeće dokaze:

 • dokaz o dužini trajanja studija (ukoliko je dužina studija iz opravdanih razloga produžena- dostaviti dokaz)
 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija,
 • nagrada za vrijeme studija
 • potvrda o poznavanju jednog stranog jezika,
 • potvrda o radnom stažu nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju, za svaku navršenu godinu rada.

Sva tražena dokumentacija treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 (šest) mjeseci. Dostavljeni dokumenti neće se vraćati kandidatima. Ukoliko kandidat želi da konkuriše na dvije pozicije potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju na koju kandidat konkuriše.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. Dr.Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE- NE OTVARAJ“ SA NAZNAKOM POZICIJE NA KOJU GLASI PRIJAVA.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće bodovani u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata i isti će biti  pozvani na intervju, a o terminu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

TERMINI ZA RAZGOVOR ZA KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

 Termini za razgovor za konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija
 Utorak, 25.10.2022.godine
 IME I PREZIME
1VILDANA KARAHODŽIĆ ŠABANOVIĆ                  11:00 h
2AMINA HALILOVIĆ-BEĆIROVIĆ                             11:15 h
3AMER TAHIROVIĆ                                                      11:30 h
4MERNISA TOBUDIĆ SKORUPAN                             11:45 h

Razgovor će se obaviti u J.U. Zavod za javno zdravstvo KS u ul. dr. Mustafe Pintola br.1/3, u sali broj: 315