Search
Close this search box.

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU POLOVNIH VOZILA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

PODACI O VOZILU I CIJENI VOZILA:

Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, putem javne licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda, prodaje slijedeća motorna vozila:

  1. Vrsta: putnički automobil; marka: Dacia Logan; godina proizvodnje: 2006; zapremina motora: 1390 cm3; snaga motora u KW 55; pređeno km 241 000; vozilo u voznom stanju,  vozilo registrovano do: 12.12.2022. godine, reg. br. T30-K-562, početna licitaciona cijena: 1.000,00 KM,
  1. Vrsta: putnički automobil; marka: Dacia Logan; model: putnički; godina proizvodnje: 2008; zapremina motora: 1390 cm3; snaga motora u KW 55; pređeno km 153.000; vozilo nije u voznom stanju,  vozilo registrovano do: istekla registracija,  reg. M75-K-397. Početna licitaciona cijena 700,00 KM.

PREGLED VOZILA:

Vozilo se može pogledati u sjedištu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ilidža ul. Mustafe Pintola broj 1 (novi Dom zdravlja Ilidža), od ponedeljka do petka u vremenu od 10,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu na tel.: 033/622-228 ili u sobi broj 313 koja se nalazi na III spratu novog Doma zdravlja “Ilidža” na Ilidži.

PRAVO UČEŠĆA:

 Pravo učešća u postupku javne licitacije sistemom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja dostave zatvorenu pismenu ponudu i izvrše uplatu depozita u iznosu 10% početne cijene vrijednosti vozila za koje licitiraju. Depozit se uplaćuje na dan javne licitacije na blagajni JU Zavod za javno zdravstvo KS, u vremenu od 9:00 do 12:00 časova.

Ponuđači su uz ponudu obavezni dostaviti:

1. Pravna lica: Rješenje o registraciji odnosno odobrenje nadležnog organa (original ili ovjerena fotokopija), adresa, broj telefona i broj žiro računa sa nazivom banke kod koje račun otvoren; Fizička lica: Ime i prezime, JMBG, adresa stanovanja, kontakt telefon i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta;

2. Redni broj vozila na koji se odnosi ponuda;

3. Ponuđena cijena izražena u KM.

Ponuda mora biti uredno potpisana a ukoliko je ponuđač pravno lice, i ovjerena pečatom ponuđača.

PROCEDURA

Proceduru izbora najpovoljnijeg ponudača provodi Komisija za provođenje postupka prodaje

motornih vozila, imenovana Odlukom direktora, broj: 05.1.17.-5930/22 od 14.09.2022. godine.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:

Ponuđač je dužan pismenu ponudu dostaviti u propisno zapečaćenoj koverti, sa nazivom i adresom ponuđača i naznakom “Ponuda za kupovinu vozila – Ne otvaraj”, direktno ili putem pošte, na adresu: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ulica Dr. Mustafe Pintola 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo, soba 313, najkasnije do 14.10.2022. godine  do 12:00 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje i bit će neotvorene vraćene ponuđaču.

Otvaranje ponuda prispjelih do navedenog roka, održat će se dana 14.10.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama Zavoda, ulica Dr.Mustafe Pintola 1/III Ilidža-Sarajevo, soba 315. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi predstavnici samo na osnovu ovjerenog pismenog ovlaštenja ponuđača, koji su dostavili ponudu.

Osnovni kriterij vrednovanja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponudača je najviša ponuđena

cijena izražena u KM (slovima: konvertibilna marka) po jednom motornom vozilu.

Prije otvaranja pismenih ponuda, ponuđači su obavezni Komisiji predati dokaz o uplaćenom

depozitu. Uplata depozita vrši se zasebno za svako motorno vozilo za koje je dostavljena

zatvorena ponuda.

Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi validnu ponudu (na početnu

vrijednost-cijenu vozila ili veći iznos) Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se za isto motorno vozilo prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i

najviša cijena ponude, pristupiće se usmenom javnom nadmetanju između tih ponuđača.

Početna cijena za usmeno javno nadmetanje je pisana ponuđena cijena koja je ista ili veća

od utvrđene početne vrijednosti.

Minimalan iznos za koji se može podizati ponuđena cijena prilikom usmenog nadmetanja je

50,00 KM.

Učesnicima čija ponuda ne bude prvorangirana, uplaćeni depozit bit će vraćen isti dan na

blagajni JU. Zavod za javno zdravstvo KS.

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.

OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos ponuđene cijene najkasnije, u roku od 3 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Vozilo se preuzima najkasnije u roku od 2 dana po izvršenoj uplati ponuđene cijene, nakon čega mu se vraća depozit. Ako kupac odustane od kupovine vozila, nakon što je ponudio najvišu cijenu, uplaćeni depozit mu se ne vraća. Troškove poreza i prevoda, te ostale troškove snosi kupac.

DODATNE INFORMACIJE:

Sve eventualne dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/622-228, kontakt osoba Dragan Dimitrić.