Međunarodni dan borbe protiv raka, 4. februar

Premostimo jaz u liječenju raka

Pola svjetske populacije nema odgovarajući pristup punoj zdravstvenoj zaštiti dok je mnogima uskraćena osnovna zdravstvena zaštita u tretmanu raka, bez obzira što živimo u vremenu kada je uveliko uznapredovala prevencija, dijagnostika i liječenje raka.

Ovo je jaz u pravičnosti – i on nas košta života. Osobe sa rakom kojima je neophodna puna zdravstvena zaštita nailaze na prepreke na svakom koraku. Prihodi, nivo obrazovanja, geografska lokacija i diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti, rase, pola, seksualne orijentacije, starosti, invaliditeta i načina života samo su neki od faktora koji mogu negativno uticati na zdravstvenu zaštitu. Rizične skupine su u najnepovoljnijem položaju jer imaju povećanu izloženost nizu drugih faktora rizika, kao što su konzumacija duhana i duhanskih proizvoda, nezdrava ishrana ili negativni faktori sredine.

Ovaj jaz pogađa sve. Možda vam se čini kako jaz u pružanju zdravstvene zaštite oboljelim od raka nema nikakvog uticaja na vas, ali sigurno utiče ili će uticati na nekoga koga vi poznajete. Ovaj jaz je još više izražen u zemljama sa niskom i srednjim prihodom i gotovo je sigurno da utiče na osobe u vašoj zajednici. 

Ovo nije bitno samo za tebe i mene; važno je za sve nas 

Jaz u pravičnosti pružanja zdravstvene zaštite oboljelim od raka je svakodnevnica u svim zemljama, bez obzira da li se radi o bogatim ili siromašnim, i negativno utiče na sve osobe. Nažalost, on je više izražen u zemljama sa niskom i srednjim prihodom.

 • Stope preživljavanja djece oboljele od raka su preko 80% u zemljama sa visokim prihodima dok su ove stope u zemljama sa niskim prihodima mnogo manje i u nekim zemljama iznose samo 20%. 
 • Više od 90% smrti od raka grlića materice desi se u zemljama sa niskim i srednji prihodima. 
 • Gotovo 10 miliona ljudi u svijetu godišnje umre od raka i oko 70% svih umrlih od raka su starosti 65 i više godina, međutim starija populacija se susreće sa mnogo većim preprekama u dobivanju odgovarajuće zdravstvene zaštite.
 • U izbjegličkoj populaciji, postoji veća vjerovatnoća da će se rak dijagnosticirati u uznapredovaloj fazi, što dovodi do lošijeg ishoda liječenja.
 • Skrining na rak u mnogim zemljama sa srednjim i nižim prihodima je rjeđi nego u ostatku svijeta i obično predstavlja luksuz.
 • Postoje značajne razlike u ishodima liječenja raka za pacijente iz ruralnih i urbanih sredina, čak i u zemljama sa visokim prihodima kao što su SAD, gdje osobe iz ruralnih sredina imaju lošije ishode liječenja.

Šta se podrazumjeva pod “pravičnošću”? 

U zdravstvu, pod nejednakošću podrazumijevamo nejednaku raspodjelu resursa. Kao kontrast, „nepravičnost“ podrazumijeva nepravične razlike u pruženoj zdravstvenoj zaštiti i ishodima a koje je moguće izbjeći.

Razlika se može činiti suptilnom, ali zatvaranje jaza u zdravstvenoj zaštiti oboljelih od raka zapravo nije pružanje svima jednakih resursa. Pravičnost znači da se svakome pruži ono što mu je potrebno, i da se svi na kraju postave na isti nivo.

Cilj je jednostavan: pravičnost u zdravstvu sada!

Jaz u liječenju raka nije neizbježan. Naši zdravstveni sistemi se mogu iznova reorganizovati, znanje stanovništva o raku se može povećati a pristup zdravstvenim uslugama olakšati. Zajedno, možemo da smanjimo nepravičnost tako što ćemo: 

 • educirati javnost o prevenciji raka;
 • omogućiti zdravstvenim radnicima da usvoje vještine i znanja, uključujući i o tome kako nepravičnost utiče na zdravstvenu zaštitu oboljelih od raka;
 • jačati primarnu zdravstvenu zaštitu koja se pruža u zajednicama;
 • rješavati probleme kroz politiku i programe prevencije određenih faktora rizika koji negativno utiču na zdravlje ljudi;
 • povećati resurse – što podrazumijeva i novac i ljudstvo – posebno ljude posvećene istraživanju raka, i praćenju tereta raka na nacionalnom nivou kako bismo efikasnije usmjeravali investicije u zdravstvu;
 • provoditi programe prevencije i skrininga onih vrsta raka specifičnih za naše područje.
   

I mi kao pojedinci imamo važnu ulogu. Kako? Podizanjem glasa i pritiskom na vlade da se pozabave osnovnim uzrocima ove nepravičnosti i da tretiraju rak kao važno javnozdravstveno pitanje i problem, i problematizirajući – direktno, glasno i nepokolebljivo – stigmu i diskriminaciju u svim njenim oblicima.

Razumijevanje nepravičnosti je prvi korak

Nepravičnost je prisutna svuda. Istina je da su osobe, iz svih sfera života, uskraćene u nekoj mjeri za liječenje raka. Istina je da postoji mnogo prepreka za pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti oboljelim od raka, a mnoge od ovih prepreka su duboko ukorijenjene u našim kulturama i zdravstvenim sistemima.

Ali prepreke su tu da bi se savladale. Ima nade. Prvi korak je prepoznavanje nepravičnosti kada je vidimo. Tek tada možemo početi dovoditi u pitanje i vlastite pretpostavke i predrasude, slušati iskustva ljudi koji žive s rakom i boriti se da zatvorimo ovaj jaz jednom zauvijek.

Izvor: Union for International Cancer Control

Poster-WCD

Preuzmite poster

Infografika-WCD

Preuzmite infografiku