Search
Close this search box.

Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Koncept ljudskih prava u širem smislu  možemo definirati kao moralno dozvoljenu, ili zabranjenu socijalnu ili individualnu aktivnost u cilju osiguranja pravde i poštenog tretmana na koji svaka osoba ima pravo. Ljudska prava definiraju se kao skup svih prava koje čovjeku pripadaju rođenjem, bez obzira na rod, spol, boju kože, etničko porijeklo, nacionalnost, jezik, religiju, spolnu orijentaciju ili bilo koju drugu determinantu. Ljudska prava su univerzalna, nedjeljiva, neotuđiva, međuovisna i međusobno povezana. Ljudska prava se često svrstavaju u tri kategorije – tri generacije. Prvu generaciju čine građanska i politička prava koja podrazumijevaju osiguranje fizičkog integriteta i slobode, pravo na privatnost, pravo na pravično suđenje, slobodu govora i udruživanja, pravo na političku participaciju, pravo na okupljanje, pravo na informisanje, vjerske slobode itd. Drugu generaciju čine ekonomska, socijalna i kulturna prava kao što su pravo na zdravlje, pravo na odgoj i obrazovanje, pravo na rad, pravo na kulturu i sl. Treću, najnoviju generaciju ljudskih prava čine grupna prava poput prava na mir, prava na zdrav okoliš, prava na prirodna bogatstva, prava na održivi razvoj, prava na međugeneracijsku solidarnost itd.

Moderni koncept ljudskih prava dobio je svoju potvrdu u Povelji Ujedinjenih naroda usvojenoj 26. juna 1945.g. koja proglašava vjeru u osnovna prava čovjeka, dostojanstvo i vrijednost čovjekove ličnosti. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena je na generalnoj skupštini UN rezolucijom 217A od 10. decembra 1948. godine kao univerzalni i zajednički standard za sve ljude i sve  države, a ovaj datum obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Zdravlje kao fundamentalno ljudsko pravo prepoznato je u Ustavu Svjetske zdravstvene organizacije u kojem stoji: «Uživanje najvećeg mogućeg standarda za zdravlje je jedno od fundamentalnih prava svakog ljudskog bića bez razlike na rasu, religiju, politička uvjerenja ekonomske ili socijalne uvjete«.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima u Članu 25. proklamira da «Svako ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove porodice, uključujući prehranu, odjeću, stanovanje, ljekarsku  njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na sigurnost u slučaju nezaposlenosti, bolesti, nesposobnosti, udovištva, starosti ili nekog drugog nedostatka sredstava za život u uvjetima koji su izvan njegove kontrole. »

Promoviranje i zaštita zdravlja  neraskidivo su vezani i za  postojanje, ili pak odsustvo mehanizama za zaštitu ljudskih prava kao npr:

  • Nasilje i insuficijentni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje (npr. tortura, nehumani i degradirajući tretman, nasilje nad ženama i djecom itd.)
  • Mogućnost nastanka bolesti može biti smanjena ukoliko se poštuju ljudska prava i ukoliko postoje mehanizmi za zaštitu ljudskih prava (sloboda bez diskriminacije u odnosu na rasu, spol, rodne uloge, pravo na zdravlje, hranu i ishranu, obrazovanje, stanovanje itd.)

Ove godine 10. decembar Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se sa temom – Smanjimo nejednakost, unaprijedimo ljudska prava, a pod sloganom „Svi ljudi, svi jednaki„. Tema ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava odnosi se na jednakost i Član.1. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u kojem stoji „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima…“

Jednakost, inkluzija i nediskriminacija, te pristup razvoju zasnovan na ljudskim pravima  predstavljaju najbolji put za osiguranje ljudskih prava ali i temelj za ostvarivanje prava na zdravlje.

Najznačajniju ulogu u osiguranju implementacije gore spomenutih dokumenata imaju države potpisnice, čiji zadatak je uspostavljanje mehanizama za kvalitetan monitoringa  vezan za ljudska prava uključujući i pravo na zdravlje. Za efikasan monitoring sve zemlje članice  bi  trebale inicirati razvoj programa vezanih za zdravlje i ljudska prava za zdravstvene profesionalce i ostale koji svojim radom promoviraju zdravlje i dobrobit ljudi, uz istovremeno kontinuirano poticanje senzibiliteta zdravstvenih profesionalaca na dimenziju zdravlja i ljudskih prava u njihovom svakodnevnom radu.

Izvor:

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf