Search
Close this search box.

Saopštenje o sprovedenim i planiranim aktivnostima vezanim za elementarne nepogode – poplave koje su pogodile Kanton Sarajevo

S obzirom na obilne kišne padavine koje su zadesile prostor Kantona Sarajeva i izlijevanje rijeka iz svojih korita, a posebno na prostoru općina Novi Grad i Ilidža, J.U. Zavod za javno zdravstvo je već od ranog jutra započeo sa aktivnostima iz svoga djelokruga rada.

Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unaprijeđenje životne sredine obišle su sva poplavljena područja i evidentirali poplavljene objekte. Također, uzeti su uzorci vode i isti su odmah poslati na analizu. Stanovništvu pogođenih krajeva distribuirane su preporuke za postupanje prije, u toku i nakon poplava. Preporuke su dostupne na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.  Preporuke za ponašanje prije, u toku i nakon poplava – ZZJZKS

Operativni timovi Zavoda će u koordinaciji sa Civilnom zaštitom Kantona Sarajevo, pratiti stanje na poplavom pogođenim područjima i tokom vikenda ponovo izvršiti obilazak ugroženih lokaliteta na području Kantona Sarajevo. U toku današnjeg dana (subota 06.11.) u koordinaciji sa Civilnom zaštitom provjerit će se eventualne lokacije kolektivnog smještaja i izvršiti nadzor nad istim.

Nakon povlačenja vode iz objekata i nakon izvršenog mehaničkog čišćenja poplavljenih objekata, bit će neophodno iste dezinficirati. Također u saradnji sa ambulantama porodične medicine na pogođenim područjima, pratit će se kretanje i eventualno povećanje broja pacijenata sa stomačnim tegobama.

Ovom prilikom naglašavamo važnost nadzora nad lokalnim i individualnim vodnim objektima, a u svrhu sprječavanja hidričnih epidemija.

Preporuke za pojačan nadzor nad individualnim i lokalnim vodnim objektima u cilju sprečavanja pojave vodom prenosivih oboljenja i hidričnih epidemija

Obilne kišne padavine uzrokovale su izlijevanje mnogih vodotoka iz njihovih korita i otpadnih voda iz kanalizacionih mreža, te pomjeranja tla – aktiviranje klizišta, što je ugrozilo kvalitet vode u mnogim lokalnim vodnim objektima i dovelo u pitanju zdravstvenu ispravnost vode za građane koji se opskrbljuju vodom na ovaj način.

Značajan broj lokalnih vodnih objekata na području Kantona imaju tehničkih nedostatka, sa starim i dotrajalim instalacijama, koje stvaraju mogućnost za prodiranje površinskih i otpadnih voda, posebno u nepovoljnim hidrološkim situacijama, što dalje ugrožava higijenski kvalitet vode iz tih objekata i zdravstvenu sigurnost stanovništva.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje provođenje sljedećih mjera  kojima se sprječava širenje zaraznih bolesti putem vode:

  • Obratiti pažnju na boju i  miris vode sa slavine. Ukoliko je voda zamućena, osjetnog mirisa, vodu NE KONZUMIRATI!
  • Koristiti neke od alternativnih načina vodosnabdjevanja.
  • Preispitati higijensko i tehničko stanje na području sanitarnih zona zaštite oko vodnih objekata.
  • Izvršiti nadzor nad sistemom dezinfekcije (kada je u pitanju dezinfekcija vode za piće, neophodno je da se ona obavi prema uputstvu za doziranje, zavisno od dezinfekcionog sredstva. U slučaju nejasnoća vezanih za doziranje dezinfekcionog sredstva obratiti se ustanovi od koje je sredstvo nabavljeno ili dobiveno.
  • Koncentraciju rezidualnog hlora u vodi za piće ne smije prelaziti   0,5 mg/l vode.
  • Kada su u pitanju djeca koja se hrane zamjenama za majčino mlijeko, odnosno hranom koju treba pripremati sa vodom, koristiti isključivo prokuhanu vodu  ili flaširanu vodu.
  • Ako vode nije prokuhana ili dezinficirana,  ne smije se upotrebljavati ni za ličnu higijenu, pranje i pripremu namirnica.
  • Izvještaj o provedenim aktivnostima i poduzetim mjerama Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će objediniti izvještaj sa rezultatima analiza uzoraka vode i dalje upoznati Kantonalno Ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, te nadležna inspekcijska tijela i Agenciju za sigurnost hrane BiH, kao i druge ustanove i institucije i medije, po potrebi i prema zahtjevu

Lična higijena je u rizičnim situacijama od izuzetne važnosti. Prvenstveno je važno često pranje ruku uz upotrebu tečnog sapuna (prije jela, nakon upotrebe toaleta, nakon čišćenja otpada i nakon rukovanja artiklima koji su došli u kontakt sa naplavnom ili kanalizacijskom vodom), a pri tome posebno nadzirati održavanje higijene ruku djece.