Re-akreditacija Zavoda za javno zdravstvo u pružanju usluga (AKAZ)


Dana 09.12.2020., direktor AKAZ-a Adnan Bilić i viši stručni saradnik Melka Mercvajler, posjetili su i svečano uručili direktorici JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prof.dr. Aidi Pilav certifikat o akreditaciji i pripadajući materijal kao dokaz o visokom nivou kvaliteta zdravstvenih usluga. Svojim opredjeljenjem na nastavak i održavanje sistema sigurnosti i kvaliteta, direktorica prof.dr. Pilav je uspješno dovela do uspješne re-akreditacije Zavoda u pružanju usluga, i to u uslovima CORONA/Covid19 epidemije.

Uručenje akreditacijskih instrumenta Zavodu za javno zdravstvo KS je uslijedilo nakon donošenja Odluke Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), na svojoj  XXII (dvadesetdrugoj) redovnoj sjednici, održanoj 30.11.2020. godine.