Search
Close this search box.

Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo: 15.10.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

Zabilježene koncentracije za polutante:

14.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica –  21,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka –  39,2µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš 49,5µg/m3

– Automatska stanica Ilidža –  31,9 µg/m3

– Automatska mobilna stanica – Ilidža – trenutno bez konekcije

15.10.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 13,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 56,1 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 51,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 50,4 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu primjetan je porast koncentracija PM10 čestica u Kantonu Sarajevo. Koncentracije lebdećih čestica prelaze granične i tolerantne vrijednosti na mjernoj stanici Otoka, a granične na mjernim stanicama Ilijaš i Ilidža.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku nisu prelazile pragove dozvoljenih vrijednosti.

Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata u zraku, kod vrlo osjetljivih osoba mogu uzrokovati iritaciju sluznice dišnog sistema, te izazvati nadražajni kašalj. Preporuke za stanovništvo, pogotovo za rizične populacione grupe su da izbjegavaju bespotreban izlazak vani, odnosno da nose zaštitne maske sa respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima, usljed početka sezone grijanja, očekuje se povišena koncentracija lebdećih čestica u zraku na području Kantona Sarajevo, te stoga preporučujemo građanima da prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji, međutim klikom na istu, direktno se preusmjerava na internet stranicu Federalnog Hidrometeorološkog Zavoda.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.