Search
Close this search box.

„Naredbe i Preporuke Kriznoga štaba Federalnoga Ministarstva zdravstva“ od 22.08.2020. godine na snazi

Krizni štab Federalnog Ministarstva zdravstva je na 14. sjednici, održanoj 20.08.2020. godine, u uslovima pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji donio iduće naredbe i preporuke:

Naredba sadrži:

  1. Opće naredbe
  2. Naredbe za krizne štabove Kantonalnih Ministarstava zdravstva i ustanove i druge subjekte u oblasti zdravstva
  3. Naredba za poslovne subjekte
  4. Naredba za ugostiteljske objekte
  5. Naredbe za ustanove koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, ustanove koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-popravne ustanove i druge ustanove socijalne zaštite
  6. Naredba za gradski, prigradski i međugradski prijevoz
  7. Naredba za obrazovne ustanove
  8. Naredbe za sportska takmičenja i trenažne procese
  9. Naredbe za mjerodavne inspekcijske ograne i mjereodavne uprave policija
  10. Prijelazne i završne odredbe kojima se dozvoljava da kantonalni krizni štabovi ministarstava zdravstva uvode i restriktivnije i drugačije mjere spram procjene epidemiološke situacije u Kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.