Search
Close this search box.

Preporuke za poslovne subjekte, samostalne obrtnike, javne ustanove, javna preduzeća, organe vlasti na nivou Kantona Sarajevo, grada Sarajevo i općina, udruženja i fondacije i radnike u slučaju potvrđivanja COVID-19 oboljenja kod uposlenika

Obzirom da je stanje nesreće u FBiH ukinuto 31.05.2020. ostale su na snazi Naredbe Kriznog stožera Federalnog minitarstva zdravstva te naredbe Kriznih stožera Kantonalnog ministarstva zdravstva.  Prve Naredbe Federalnog Kriznog stožera su izdate 29.05.2020. i dopuna 31.05.2020. Nakon toga u Naredbi broj 01-33-3510/20 od 12.06.2020. u stavu 7. nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama, koje zapošljavaju više od 20 radnika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo FBiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

U slijedećoj Naredbi Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo od 04.07.2020. a počinje se primjenjivati od 06.07.2020. u prvom stavu stoji: 

 Nalaže se poslovnim subjektima, javnim ustanovama, javnim preduzećima, organima uprave na području Kantona Sarajevo da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i preventivnih mjera, a preporučuje se da tamo gdje je god moguće i opravdano organiziraju rad od kuće ili odrede skraćeno radno vrijeme. Nepridržavanje mjera iz kriznih planova pripravnosti od strane uposlenika poslovnih subjekata, javnih ustanova, javnih preduzeća i organa uprave je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH (Sl.novine FBiH br. 29/05).

Preporuke za postupanje:

Na koji način je Poslodavac obavezan postupati u slučaju pojave zaraženog zaposlenika? 

Uposlenika koji dođe na posao sa simptomima poput temperature, kašlja, respiratornih simptoma, malaksalosti ili navede gubitak okusa i mirisa treba odmah uputiti kući (upute su već ranije objavljene). Pravilnim nošenjem maski i držanjem socijalne distance od 2 m u zatvorenim prostorijama i 1 m na otvorenom se spriječava širenje zaraze Covid oboljenja.  

Kome se obratiti, koga informisati, koje mjere prioritetno preduzeti?

Svi uposlenici koji su razvili simptome van radnog vremena ne trebaju dolaziti na posao. Oni imaju obavezu da se odmah telefonski jave nadležnom ljekaru i prijave simptome. Takođe osoba treba obavjestiti sve svoje privatne i službene bliske kontakte koji su bili bez maske, na kraće od 1m i duže od 15 minuta da je kod njega detektovan SARSCoV2 virus. Zaražena osoba postaje infektivna 2 dana prije pojave simptoma ili kod asimptomatskog Covid pozitivnog, dva dana prije datuma uzorkovanja za rtPCR test.

Nadležni ljekar svakodnevno prati zdravstveno stanje pacijenta, te određuje potrebu za testiranjem u skladu sa sa važećim smjernicama. Pacijentu ljekar određuje samoizolaciju i period praćenja od 14 dana, te ukoliko dođe do pogoršanja simptoma određuje pregled pacijenta te eventualnu hospitalizaciju. 

Da li je u tom slučaju  potrebno zatvoriti ustanovu, radi dodatne dezinfekcije?

Osoba koja nosi masku i održava higijenu ruku bez dodirivanja nosa i usta smanjuje mogućnost širenja zaraze na minimum. Dezinfekciju treba obavljati svakodnevno, tzv. tekuća dezinfekcija (svaki uposlenik oko sebe) i na kraju svakog radnog dana nakon radnog vremena, neko od uposlenika (određuje ga krizni štab ustanove) treba izvršiti dezinfekciju svih radnih prostorija. 

Ko vrši dodatnu dezinfekciju?

Ukoliko je potrebna dodatna dezinfekcija cjelokupnog prostora možete pozvati Vašeg ugovornog izvođača DDD poslova.

Šta uraditi sa strankama koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim zaposlenikom ? 

Potrebno ih je obavijestiti da se jave obiteljskom ljekaru koji će procijeniti potrebu za samoizolacijom. Period praćenja osobe koja je u samoizolaciji počinje od datuma posljednjeg kontakta sa zaraženom osobom i traje 14 dana. 

Ponavljamo ukoliko se pridržavate mjera koje su naložene od strane FZZJZ i ZZJZKS onda nema bliskih konatakata među uposlenicima niti sa strankama te niko nije ugrožen na radnom mjestu. 

Preporučujemo da se uvede forma izjave na koju će se uposlenici i stranke svaki dan potpisati da niti oni niti bliski članovi njihovog domaćinstva nemaju sljedeće simptome: povišena temperatura, respiratorni simptomi, gubitak okusa i mirisa, malaksalost, proliv…

Izradila RJ za Epidemiologiju