Raspored za polaganje usmenog ispita za poziciju 8.-Referent likvidator