Search
Close this search box.

SMJERNICE ZA PREVENCIJU I KONTROLU INFEKCIJE SARS-COV-2 VIRUSOM U RADU AUTOŠKOLA U KONTEKSTU RELAKSACIJE MJERA

RADNA JEDINICA ZA ZAŠTITU I UNAPRIJEĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ODJEL KOMUNALNE HIGIJENE I SANITARNE TEHNIKE

Smjernice imaju za cilj prevenirati infekciju SARS CoV2 virusom predavača, instruktora i kandidata tokom pohađanja nastave u autoškoli.

Preporučuje se da kandidati, predavači i instruktori kao i ostali uposlenici autoškole svakog dana u jutarnjim satima kod kuće mjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37°C i/ili se osoba osjeća bolesno i ima bilo koje simptome i znakove bolesti, uposlenici su se dužni javiti nadređenim, kandidati u autoškolu, te ne dolaziti na posao/nastavu, već kontaktirati izabranog ljekara porodične medicine.

Uposlenici autoškole i kandidati tokom trajanja nastave dužni su nositi maske. Tokom trajanja ispita, masku su dužni nositi i inspektori. Svima se preporučuje da izbjegavaju dodirivanje usta, nosa, očiju i lica, da redovno i pravilno peru ruke (sapunom i toplom vodom minimalno 20 sekundi). Za sušenje ruku neophodno je koristiti papirne ubruse za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u kantu za otpatke sa poklopcem, U slučaju kašljanja i kihanja prekriti usta i nos laktom ili papirnom maramicom koju poslije treba baciti u kantu za otpatke sa poklopcem, te oprati ruke. Prilikom kašljanja i kihanja treba okrenuti lice od drugih osoba, Izbjegavati dijeljenje predmeta međusobno.

Ukoliko je izvodivo, preporučuje se postavljanje perive prozirne pregrade na mjestima gdje se odvija komunikacija administrativnih radnika sa potencijalnim kandidatima, te se preporučuje kartično plaćanje.

Teoretski dio pohađanja nastave

Učionice, u kojima se održavaju predavanja i teoretski dio, prije dolaska kandidata potrebno je očistiti i provjetriti. Na kraju svake smjene, pored čišćenja uraditi i dezinfekciju svih površina i predmeta nakon odlaska kandidata iz objekta. Čišćenjem i dezinfekcijom obavezno obuhvatiti i sanitarni čvor. Detaljna procedura čišćenja i dezinfekcije navedena je na kraju teksta.

Potrebno je osigurati dovoljnu količinu papirnih ubrusa i sredstava za dezinfekciju. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke sa poklopcem. Osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70%). Potrebno je na vidnom mjestu istaći informacije o preventivnim higijenskim mjerama.

Uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska/izlaska kandidata kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbijedila preporučena fizička distanca od 2 metra. Odmah po ulasku u prostoriju, uposlenici i kandidati vrše dezinfekciju ruku (potrebno je 1 potisak dezinficijensa nanijeti na suhe, čiste dlanove i područje između prstiju i dobro utrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati).

Definisati maksimalan broj kandidata koji istovremeno mogu boraviti u učionici, te obezbijediti fizičku distancu između kandidata takom trajanja predavanja. Predavači su u obavezi da vode evidenciju prisutnosti kandidata (ime, prezime, adresa stanovanja i kontakt telefon).

Dio nastave koji se odnosi na Prvu pomoć

Kandidati, tokom praktičnog dijela predavanja o pružanju prve pomoći,  prije i nakon rukovanja materijalom i modelima za edukaciju, dezinfikuju ruke. Rad na modelima se preporučuje prilikom vježbe postavljanja zavoja, kao i imobilizacije. Vježbe pružanja vještačkog disanja ne preporučuju se. Procedura čišćenja i dezinfekcije, detaljno opisana dolje u tekstu, primjenjuje se i tokom trajanja ovog dijela nastave. Prilikom čišćenja i dezinfekcije, posebnu pažnju obratiti na površine koje su se dodirivale (stolovi, stolice, modeli, šteke i dr.). Ista procedura se primjenjuje i kod sanitarnog čvora. Prostorije dobro prozračiti prije dolaska i nakon odlaska kandidata.

Praktični dio pohađanja nastave – vožnja

Tokom trajanja obuke, u automobilu mogu biti samo kandidat i instruktor, a tokom trajanja ispita još jedno ovlašteno lice. Prije početka praktičnog dijela nastave, osigurati da u vozilu uvijek ima dovoljno papirnih ubrusa, te dezinfekcijskog sredstva, kao i materijala i pribora za čišćenje i dezinfekciju.

Prije ulaska u automobil, kandidat i instruktor dezinfikuju ruke dezinfekcijskim sredsvom na bazi alkohola (minimalna koncentracija alkohola 70%). Nakon svakog kandidata dezinfikovati sve površine u blizini vozačevog i suvozačevog mjesta, kao i sve površine i predmete koje su dodirivane tokom trajanja nastave. Ne zaboraviti unutrašnje i vanjske kvake na automobilu.

Ukoliko to vremenske prilike dozvoljavaju, najpoželjnije je da prozori tokom trajanja nastave budu otvoreni. Provjetravanje automobila je obavezno nakon svakog kandidata. Odmah po završetku nastave napustiti automobile i ne zadržavati se u istom bez potrebe. Instruktoru se preporučuje da administrativni dio posla obavi prije dolaska kandidata i početka časa vožnje.

Procedura čišćenja i dezinfekcije

Čišćenje uključuje suho i vlažno čišćenje, uz redovno provjetravanje. Adekvatnim čišćenjem uklanja se do 60% mikroorganizama. Za ovaj postupak su potrebni: pribor (usisivač, krpe, spužve), deterdžent i zaštitna oprema (rukavice). Za postupak dezinfekcije su potrebni: pribor (krpe, spužve), sredstva za dezinfekciju i zaštitna oprema (rukavice). Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

 • Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva.
 • Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom, te ga držati dalje od dohvata djece.
 • Ne miješati različita sredstva za čišćenje, provjetravati prostorije u kojima se ona koriste, proučiti kontaktno vrijeme, te ostaviti da sredstvo za čišćenje djeluje.

Dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala vršiti prema uputama proizvođača. Dezinfekcija se provodi registrovanim dezinfekcijskim sredstvima koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača. Alternativno se može koristiti i 0,05% natrijev hipohlorit ili 70% etilni alkohol za osjetljive površine.

 • Površine od tvrdog materijala (podovi, pločice, prekidači, šteke, rukohvati, stolovi, stolice i sl.) dezinfikuju se 0,1% rastvorom natrijum hipohlorita i nakon pola sata isperu vodom. Rastvori se uvijek koriste prema preporuci proizvođača. Rastvor natrijum hipohlorita (0,1%) se također priprema iz preparata koji sadrže 5% rastvor hlora (npr. varikina), tako što se u 1 litar vode dodaju 2 supene kašike, odnosno, 20 ml preparata.
 • Površine od mekog materijala dezinfikuju se rastvorom etanola (70%). Ovaj rastvor se obično priprema razrjeđenjem iz 96% etanola tako što se u 750 ml alkohola doda 250 ml vode. Površine od osjetljivog materijala koji se mogu oštetiti upotrebom dezinficijensa (koža, mebl-štof, lakirani materijali i sl.) se trebaju naprskati blagim rastvorom deterdženta za suđe u vodi, zatim obrisati vlažnom krpom i osušiti drugom čistom krpom.
 • Predmeti koji se najčešće koriste (volan, ključevi, mjenjač i sl.) takođe se dezinfikuju 70% -im rastvorom etanola.

Upute za čišćenje:

 • Prije nego što počnete sa čišćenjem, stavite masku i rukavice.
 • Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tokom čišćenja.
 • Držite otvorene prozore da se prostor provjetrava.
 • Nakon čišćenja krpe i radnu odjeću operite na 90 °C.
 • Skinite rukavice i masku, te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operate ruke sapunom i toplom vodom.
 • Sav otpad nastao tokom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kantu za otpad.
 • Presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
 • Ostavite prozor otvoren da se prostorija dobro prozrači.


 .Sarajevo, 13.05.2020.g.