Search
Close this search box.

Predmet: Informacija za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 15.05.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Zabilježene koncentracije za polutante:

15.05.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 15:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 93,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 114,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – trenutno bez konekcije

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu primjetan je porast koncentracija PM10 čestica u Kantonu Sarajevo. Koncentracije lebdećih čestica prelaze granične vrijednosti na mjernim stanicama Otoka, i Ilidža. Značajan udio u njima ima prašina nanešena vjetrom iz područja pustinje Sahare. Važno je napomenuti da je ovaj tip zagađenja disperzno rasut obzirom da dolazi iz udaljenih područja i da se može primjetiti na svim lokacijama, ne samo na gradsku zonu. U zraku su prisutne i krupnije, vidljive, čestice prašine.  

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku nisu prelazile pragove dozvoljenih vrijednosti.

Izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata u zraku, kod vrlo osjetljivih osoba mogu uzrokovati iritaciju sluznice dišnog sistema, te izazvati nadražajni kašalj. Preporuke za stanovništvo, pogotovo za rizične populacione grupe su da izbjegavaju bespotreban izlazak vani, odnosno da nose zaštitne maske sa respiratornim filterima. Ove preporuke dijelom se poklapaju i sa zdravstvenim preporukama usljed pandemije COVID-19 oboljenjem.

U narednim danima takođe se očekuje povišena koncentracija prašine u zraku na području Kantona Sarajevo, te stoga preporučujemo građanima da prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/  trenutno nije u funkciji.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.