Search
Close this search box.

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

S A R A J E V O

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), člana 35. Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/13), te Odluke direktorice J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.15.116- 2340/20  od 04.05.2020. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo br. 02-04-8698-11/20  od 26.03.2020.godine, objavljuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Diplomirani inžinjer hemije na poslovima analize vode-Voditelj laboratorija : 1 izvršilac
 2. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije-Laboratorij za sanitarnu mikrobiologiju : 1 izvršilac
 3. Zdravstveni tehničar u timu laboratorije-Laboratorij za respiratorne infekcije i opštu bakteriologiju : 1 izvršilac
 4. Sanitarno ekološki tehničar u timu na poslovima komunalne higijene i sanitarne tehnike : 1 izvršilac
 5. Pralja laboratorijskog posuđa : 2 izvršioca
 6. Pralja laboratorijskog posuđa i radnica na održavanju čistoće : 1 izvršilac
 7. Referent za javne nabavke : 1 izvršilac
 8. Referent likvidator : 1 izvršilac
 9. Radnica za održavanje čistoće : 1 izvršilac

I

U radni odnos na neodređeno vrijeme u  J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, može biti primljeno lice, koje ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi za sve pozicije:

– da je državljanin BiH

– da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

Posebni uslovi:

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

-Diplomirani inžinjer hemije ili Bachelor navedene struke  (240 ETCS bodova),

-2 ( dvije) godine radnog iskustva u struci,

– Poznavanje rada na računaru,

– poznavanje engleskoga jezika,

– vozačka dozvola “B” kategorije

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 1.: Obavlja samostalno sve stručne poslove iz djelatnosti organizacione jedinice, a u skladu sa stručnom spremom i stručnim kompetencijama. Provodi fizičko hemijske analize (određivanja teških metala, pesticida.). Razvija nove metode analize i obavlja validaciju istih. Radi račun mjerne nesigurnosti. Osposobljen da obavlja edukaciju tehničara i inžinjera kao i da uvodi u primjenu nove instrumentalne tehnike ispitivanja. Učestvuje u izradi studija, izvještaja i planiranja nabavke novih instrumenata. Zajedno s rukovodiocem radi na poboljšanjima uslova kvaliteta izvođenja analiza, radi ocjenu kompententnosti analitičara te učestvuje u izradi zahtjevnije dokumentacije vezane za akreditaciju laboratorija. U slučaju izvanrednih situacija ili prema ukazanoj potrebi izlazi na teren i vrši mjerenja. U svom radu prati zahtjeve standarda BAS ISO 17025 prema svim tačkama u vođenju potrebne dokumentacije i vršenju ispitivanja. Učestvuje u izradi i izmjeni dokumentacije vezane za standarde kvaliteta. Vrši ažuriranje primjene zakonske regulative iz domena rada odsjeka za vode. Učestvuje u pripremi dokumentacije vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za rad laboratorija. U saradnji sa rukovodiocem odjeljenja daje prijedloge za izmjene  i izradu zakonske regulative i daje stručna mišljenja iz domena rada na zahtjev neposrednog rukovodioca.

Sačinjava redovne izvještaje o radu u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga Rukovodioca RJ i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne  netto plaće: 1.500,00 KM (navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: 8-16h

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 2.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog (sanitarnog) tehničara  u odsjeku za  mikrobiološke analize vode, hrane i predmeta opšte upotrebe   a  po potrebi učestvuje u radu i ostalih odsjeka  pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Sudjeluje u prijemu uzorka i evidentiranju neophodne dokumentacije vezane za uzorak, radi na primarnom zasijavanju uzorka i po potrebi u sekundarnoj obradi materijala. Radi na računarskoj evidenciji uzorka i rezultata ispitivanja prije konačne evaluacije i potpisa odgovornog ljekara. Obavlja i druge postupke vezane za provođenje dijagnostičkog postupka. Vrši poslove ugovaranja, kordinacije i organizacije rada na terenu za poslove sanitarne bakteriologije i sanitarnih pregleda i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u objektima pregleda. Vrši evidenciju temperaturnih obrazaca za inkubatore, frižidere, ambijentalnu temperaturu, ponovljivost vage i drugo prema rasporedu koji napravi rukovodilac odsjeka. Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora ili neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Pridržava se  uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svih propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće: 1.029,00 KM (iznos plaće je informativnog karaktera te iznos mjesečne plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

Za poziciju pod rednim brojem 3.:

 • Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,
 • Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 3.: Obavlja poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijskog tehničara u odsjeku za respiratorne infekcije i opštu bakteriologiju, a po potrebi  učestvuje u radu i ostalih laboratorija  pridržavajući se načela etike i zaštite povjerljivih informacija. Vrši primarnu i po potrebi sekundarnu obradu materijala, radi na računarskoj evidenciji podataka vezanih za pacijente uzorke i rezultate ispitivanja te vrši njihovu kontrolu prije konačne evaluacije i potpisa odgovornog ljekara. Obavlja i druge postupke vezane za provođenje dijagnostičkog postupka. Vrši evidenciju temperaturnih obrazaca za inkubatore i frižidere prema rasporedu koji napravi rukovodilac laboratorije. Učestvuje u vođenju stručne i dokumentacije vezane za sistem upravljanja kvalitetom.

Sačinjava redovne izvještaje o radu RJ u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora Zavoda, u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svih propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće: 1.029,00 KM (iznos plaće je informativnog karaktera te iznos mjesečne plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

Za poziciju pod rednim brojem 4.:

 • Srednja stručna sprema (IV stepen) smjer sanitarno ekološki tehničar,
 • Položen stručni ispit za zvanje sanitarno ekološki tehničar,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 4.: Obavlja samostalno sve stručne poslove iz djelatnosti organizacione jedinice, a u skladu sa stručnom spremom i stručnim kompetencijama. Izvršava poslove povezane sa istraživanjem sanitarno-higjenske zaštite stanovništva. Vrši tehničke pripreme za rad na terenu, zajedno sa pretpostavljenim sagledava stanja uslova i problema populacije na području Kantona. Obavlja terenski rad. Uzima uzorke za laboratorijske analize, izvodi medicinsko-tehničke postupke na terenu u okviru ovlaštenja i po nalogu Rukovodioca. Vodi propisane evidencije, dokumentovanje i analizu higijenskih uslova na terenu, održavanje medicinske evidencije (ručno,kompjuterski), čuvanje opreme i materijala. Prema potrebi učestvuje u aktivnostima i radnim zadacima u drugim odsjecima unutar RJ.Sačinjava redovne izvještaje o radu u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga rukovodioca, Rukovodioca RJ i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne  netto plaće.:  1.029,00 KM (iznos plaće je informativnog karaktera te iznos mjesečne plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: 8-16h

Za poziciju pod rednim brojem 5.:

-Osmogodišnja škola

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 5.: Obavlja poslove čišćenja i pranja laboratorijskog suđa. Vrši dezinfekciju i pripremu suđa za sterilizaciju. Radi poslove u skladu sa stručnom osposobljenošću laboratorijske pralje, Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu Direktora ili neposrednog rukovodioca u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Pridržava se  uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, te da se pridržava svih propisa, akata i uputstava i da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne  netto plaće: 686,00 (navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 07:45-15:30 h i jedna radna subota u mjesecu

Za poziciju pod rednim brojem 6.:

-Osnovna škola

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 6.: Obavlja poslove čišćenja i pranja laboratorijskog suđa. Vrši  pripremu suđa za ispitivanja(pranje, sušenje, odlaganje). Brine se o ambalaži za uzorkovanje. Obavlja čišćenja radnih površina, ormara za odlaganje posuđa i opreme i prema ukazanoj potrebi vrši  i dezinfekciju. Obavlja održavanja čistoće prostorija Radne jedinice.Vrši prikupljanje i odlaganje komunalnog otpada, ispunjavanje evidencije o provedenom čišćenju. Brine se o potrebama za nabavkom sredstava za čišćenje.

Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom i pridržava se uspostavljenih standarda kvaliteta u Zavodu. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga Rukovodioca RJ i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne  netto plaće:  686,00 (navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka 08:00-16:00 h

Za poziciju pod rednim brojem 7.:

–   Visoka stručna sprema (VII stepen) završen pravni fakultet, Diplomirani pravnik ili Bachelor prava (240 ETCS bodova),

 –   2 (dvije) godine radnog iskustva  u struci,

 –    Poznavanje rada na računaru

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 7.: Priprema tendersku dokumentaciju i aktivno učestvuje u realizaciji tenderskih procedura.Vodi računa o dosljednoj primjeni zakona o javnim nabavkama, o dinamici javnih nabavki i pravovremenom pokretanju postupka javnih nabavki.Unosi sve postupke na stranicu ejn.ba, pokreće postupke na osnovu zahtjeva za nabavku stalnih sredstava, sitnog, potrošnog materijala, kao i usluga i radova. Vodi evidenciju i pravi izvještaje o nabavkama. Prati službena glasila na nivou BiH, FBiH, Kantona Sarajevo, a po potrebi i ostala službena glasila, te blagovremeno ukazuje rukovodiocima Radnih jedinica na nove ili izmjene postojećih zakonskih i podzakonskih propisa koje Zavod mora primjenjivati u izvršenju svoje djelatnosti. U saradnji sa radnim jedinicam Zavoda priprema ponude i dokumentaciju u svim postupcima javnih nabavki. Priprema Ugovore sa komintentima.Sačinjava redovne izvještaje o radu u propisanim rokovima, a po potrebi i češće. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga Rukovodioca Radne jedinice i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće: 1.500,00 KM(navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: 8-16h

Za poziciju pod rednim brojem 8.:

 • Visoka stručna sprema (VII stepen) završen ekonomski fakultet, Diplomirani ekonomista ili Bachelor ekonomije (240 ETCS bodova),
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva  u struci,
 • Poznavanje rada na računaru.

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 8.: Prima i razvrstava ulaznu dokumentaciju.  Prije  davanja dokumenata na knjiženje provjerava, formalnu, računsku i suštinsku ispravnost dokumentacije. Provjerava da li su svi dokumenti ovjereni i potpisani od  nadležnih  osoba. Povezuje fakture sa prijemnicom i narudžbenicom (zahtjevom za nabavku). Kompletira dokumentaciju. Otklanja uočene propuste. Svakodnevno vodi knjigu ulaznih faktura – KUF. Priprema virmane i uz saglasnost i potpis ovlaštene osobe vrši plaćanje. Sravnjava stanje dugovanja sa dobavljačima, dostavlja dobavljačima izvode otvorenih stavki, te provjerava, potpisuje i dostavlja dobavljačima IOS koje su oni dostavili. Upozorava ih na eventualna neslaganja  te rukovodiocu Ekonomsko finansijske službe daje prijedloge za dalje postupanje ukoliko ne može sam riješiti nastali problem. Ukoliko se radi o dobavljačima – fizičkim licima vrši i obračun i plaćanje poreza i doprinosa te dostavlja odgovarajuće izvještaje poreskoj upravi. Sačinjava godišnje izvještaje o uplaćenim naknadama, porezima i doprinosima za dobavljače – fizička lica. Obračun plaća vrši elektronskom obadom podataka. Obračunava plaće za zaposlenike Zavoda, na osnovu dostavljenih evidencija o prisustvu na poslu pojedinih radnih jedinica Zavoda. Formira godišnji izvještaj o uplaćenim plaćama i porezima i doprinosima za svakog uposlenika ponaosob (GIP-1022) i isti dostavlja u papirnoj formi svakom uposleniku, a u elektronskoj formi Poreskoj upravi. Sačinjava virmanske naloge za uplatu plaća prema bankama,  za uplatu poreza i doprinosa prema računima javnih prihoda, te uplatu obustava iz plaća. Arhivira evidencije o plaćama u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH.  Vrši refundaciju  bolovanja preko 42 dana od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Obračunava regres i druge isplate koje se povremeno javljaju. Prima stranke, izdaje potvrde o plaćama i rješava eventualne reklamacije. Daje potrebne podatke iz svog djelokruga rada. Sačinjava statističke izvještaje vezane za isplate plaća. Prima, čuva i izdaje gotov novac i vrijednosne papire. Primljenim dokumentima provjerava računsku i drugu ispravnost. Vodi blagajnički izvještaj, zaključuje ga i vodi računa o blagajničkom maksimumu. Popunjava čekove za namjensko podizavnje novca iz banke uz predhodnu saglasnost ovlaštene osobe. Vodi evidenciju o deponovanju sredstava. Vrši sve isplate i uplate koji se mogu po propisima obavljati putem blagajne. Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga Rukovodioca Radne jedinice i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće:  1.500,00 KM(navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: 8-16h

Za poziciju pod rednim brojem 9.:

– Osnovna škola

Opis poslova za poziciju po rednim brojem 9.: Održavanje čistoće u prostorijama Zavoda, kruga i prostora oko objekata u kojima su smještene radne jedinice Zavoda.Radi i druge poslove po zahtjevu glavnog tehničara ili rukovodioca radne jedinice u kojoj obavlja poslove.

Radnica na održavanju čistoće u RJ za zaštitu i unapređenje životne sredine vrši po potrebi poslove pralje laboratorijskog suđa.

Provodi procese koji su određeni sistemom upravljanja kvalitetom. Obavlja i druge poslove u Zavodu po nalogu neposrednoga Rukovodioca RJ i Direktora u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja. Obavezan je da se upozna sa svim važećim aktima Zavoda, da se pridržava svih propisa, akata i uputstava, te da ih u cjelosti provodi, za što je i odgovoran.

Iznos osnovne netto plaće: 600,00 (navedeni iznos je informativnog karaktera te iznos osnovne neto  plaće ovisi o broju radnih dana)

Mjesto rada: dr. Mustafe Pintola br.1/III

Radno vrijeme: 8-16h

II

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

Za poziciju pod rednim brojem 1.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Univerzitetsku diplomu Diplomirani inžinjer hemije ili Bachelor navedene struke (240 ETCS bodova),

–    Dokaz o radnom iskustvu u struci,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Dokaz o poznavanju engleskog jezika,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 2.:

    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 3.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 4.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer sanitarno ekološki tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje sanitarno ekološki tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 5.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Osnovnoj školi.

 Za poziciju pod rednim brojem 6.:

–    Potpisanu Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Osnovnoj školi

Za poziciju pod rednim brojem 7.:

–    Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Univerzitetsku diplomu Diplomirani pravnik ili Bachelor prava (240 ETCS bodova),

–    Dokaz o radnom iskustvu u struci,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Za poziciju pod rednim brojem  8.:

–    Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Univerzitetsku diplomu Diplomiranog ekonomiste ili Bachelor ekonomije (240 ETCS bodova),

–    Dokaz o radnom iskustvu u struci,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Za poziciju pod rednim brojem 9.:

–    Prijavu na javni oglas sa navođenjem pozicije na koju se prijavljuje,

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–    Diplomu o završenoj Osnovnoj školi.

Kandidati su obavezni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

III

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. dr. Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“ SA NAZNAKOM POZICIJE NA KOJU GLASI PRIJAVA.

Ukoliko kandidat želi da konkuriše na više pozicija potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju za koju kandidat konkuriše.

Poslovnik o radu Komisije za provođenje javnog oglasa će biti objavljen na web stranici Ustanove www.zzjzks.ba. Oblasti iz kojih će se vršiti provjera znanja (pismena i usmena)  će biti definirane Poslovnikom o radu.

Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uvjete, o terminu polaganja ispita.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene na način zahtjevan oglasom, neće se uzimati u razmatranje

Komisija će pisanim putem obavjestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na spisku kandidata među kojima  se  provodi izborni  postupak, sa navođenjem  razloga  zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od tri dana prijema obavijesti.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu uz prijavu na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

Izabrani kandidati će biti dužni prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.

Sve  obavijesti  vezane  za  Javni  Oglas  biće  blagovremeno  objavljene  na  web  stranici  Ustanove www.zzjzks.ba.

Telefon kontakt osobe za davanje dodatnih obavještenja: 033 627 889, e-mail:gzavod@bih.net.ba

IV

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Ustanove.