Search
Close this search box.

Svjetski dan zdravlja 7. april 2020. godine

Svjetska zdravstvena organizacija je 7. april 2020. godine posvetila medicinskim sestrama i primaljama sa sloganom – Podržimo sestre i primalje kako bi se podsjetili lideri u cijelom svijetu o njihovoj važnoj ulozi u očuvanju zdravlja u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija je 2020. godinu proglasila godinom medicinskih sestara i primalja.

Medicinske sestre i ostali zdravstveni radnici  danas su na prvoj liniji kada je u pitanju odgovor na COVID-19 i osiguravaju  kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, tretman i njegu, ujedno vode dijalog u zajednici koji se odnosi na prisutni strah i brojna pitanja, a u određenim slučajevima  prikupljaju i podatke za kliničke studije. Jednostavno bez sestara ne bi bilo adekvatnog odgovora.

Poziv na akcije kada je u pitanju sestrinstvo i primaljstvo Svjetska zdravstvena organizacija  je usmjerila u tri pravca prema općoj javnost,  kreatorima  politika i zdravstvenim radnicima.

Opća javnost  pozvana je na slijedeće akcije: (i) uvažavanje i zahvalnost za rad medicinskih sestara i primalja za ono što čine za naše zdravlje; (ii) pozivanje lokalnih lidera da učine više kada je u pitanju podrška medicinskim sestrama i primaljama, te da investiraju kako bi im omogućili da rade sa punim potencijalom.

Kreatori politika pozivaju se da: (i) investiraju u edukaciju i zapošljavanje medicinskih sestra i primaljakako bi univerzalan pokrivenost zdravstvenom zaštitom postala svugdje realnost;  (ii) jačanje i obraćanje veće pažnje na utjecaj sestrinstva i primaljstva i liderstvo: kao rezultat zdravstvene usluge će biti unaprijeđene; (iii) poduzimanje koraka za prikupljanje podataka o radnoj snazi u cilju boljeg usmjeravanja resursa i neophodnih promjena tamo gdje je to najviše potrebno.

Zdravstveni radnici pozivaju se da: (i) pokažu poštovanje za sestre i primalje i ostale prateće zdravstvene radnike; (ii) obrate pažnju na njihova gledišta i istraže njihove ideje; (iii) uključe sestre i primalje u procese donošenja odluka.

Ključne činjenice:

 • Globalno, 70% radne snage u zdravstvu i socijalnoj zaštiti čine žene, od čega najveći udio čine medicinske sestre i primalje;
 • Sestre i primalje imaju ključnu ulogu u njezi, uključujući i vrijeme epidemija, ratnih i nestabilnih okolnosti; 
 • Dostizanje zdravlja za sve ovisiti će i o tome da li će biti dovoljan  broj  dobro uvježbanih i educiranih, usmjerenih i adekvatno podržanih sestara i primalja koje primaju odgovarajuće  plaće i priznanja za usluge  i kvalitetu zaštite koju pružaju;
 • Medicinske sestre i primalje imaju odnos sa svojim pacijentima koji je zasnovan na povjerenju, poznaju ukupnu sliku nečijeg zdravstvenog stanja, te pomažu unapređenje zdravstvene zaštite i smanjenje troškova. Također, poznaju tradiciju, kulturu i praksu svojih zajednica s toga su neophodne tokom epidemija i stanja hitnosti;
 • Povećanje investiranja u primalje, važno je za zaštitu majki i novorođenčadi kao i za porodično planiranje, a može spriječiti i za 80%  maternalnu smrtnost,  mrtvorođenost i neonatalnu smrtnost koje se pojavljuju u današnjem vremenu. Kada primalje, ili grupa primalja pružaju zaštitu tokom trudnoće do kraja postnatalnog perioda, gotovo četvrtina prijevremenih poroda može biti spriječena;
 • Mnoge zemlje trebaju uraditi više kako bi osigurale da sestre i primalje rade u okruženju u kojem će biti bez štete i sigurne, poštovane od strane ostalih medicinskih kolega i članova zajednice, te gdje će se njihov rad integrirati sa ostalim zdravstvenim profesionalcima.

Pet ključnih oblasti za ulaganje:

 1. Ubrzati  investiranja u  edukaciju sestara i primalja
 2. Zaposliti više specijaliziranih sestara
 3. Ulagati  u liderske vještine  sestara i primalja
 4. Učiniti da  primalje i sestre budu značajan dio primarne zdravstvene zaštite
 5. Podržati sestre i primalje u pružanju usluga u oblasti prevencije bolesti i promocije zdravlja

Kao i drugdje u svijetu i u Kantonu Sarajevo medicinske sestre/zdravstveni tehničari svih edukacionih profila čine preko  60% ukupne radne snage kada su u pitanju zdravstveni radnici.


Struktura zdravstvenih radnika  u javnom sektoru zdravstvene djelatnosti Kantona Sarajevo u 2014 – 2018. godini 1

1Izvor: Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajeva -Izvještaj o organizacionoj strukturi i kadrovima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama” Obrazac br. 3-00-60

Sestrinstvo i primaljstvo zanimanja bez kojih  zdravstveni sistem ne bi mogao funkcionirati

Počeci profesionalnog i suvremenog razvoja sestrinstva datiraju od kraja 19. stoljeća kada su osnovane prve škole za obrazovanje medicinskih sestara. Florence Nightingale (1829.–1910.) utemeljila je školovanje medicinskih sestara, a sestrinstvo definirala kao nauku o zdravlju opisujući ga kao moralnu praksu koja je usmjerena prema poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenata. Nakon pionirskog rada Florence Nightingale početkom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća sestrinstvo je dobilo zasluženi status zasebne profesije kroz identifikaciju sa zasebnom njegovateljskom praksom.

Virginia Avenel Henderson (1897.–1996.) ugledna medicinska sestra, naučnica,  teoretičarka i autorica definirala je “Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje doprinose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu,volju i znanje.“

Novije teorije sestrinstva naglašavaju da uloga medicinske sestre nije samo vezana za njegu  bolesnih nego i za prevenciju bolesti i promociju zdravlja. Suvremeni pristup sestrinstvu danas podrazumijeva holistički i sistematski pristup usmjeren na pojedinca, porodicu i zajednicu. Moderno sestrinstvo zasnovano je na kontinuiranoj  edukaciji  i razvoju vještina. Primaljstvo je jedna od najstarijih medicinskih profesija, u historiju razvoja primaljstva integrirane su vještine i iskustva građeni kroz stoljeća, u novijoj historiji kvalitetna edukacija dala je ogroman doprinos razvoju ove profesije.

Spektar rada medicinske sestre je vrlo širok, od specifične i zahtjevne njege, zdravstveno- promotivnih savjeta pa do rada sa visoko sofisticiranom medicinskom tehnologijom. Primalje imaju izuzetno važnu ulogu u pružanju podrške  majkama za vrijeme i neposredno poslije poroda, sudjelovanjem u vođenju poroda te poslije poroda svojim stručnim savjetima o postpartalnoj njezi i važnosti dojenja za fizički i emocionalni razvoj djece. 

Medicinske sestre i primalje  moraju u obavljanju svoga posla pokazati izuzetnu emocionalnu snagu i empatiju kako bi se na odgovarajući način mogle nositi, ali i razumjeti  ljudsku patnju, hitna medicinska stanja, te brojne zdravstvene probleme. Medicinske sestre i primalje rade samostalno pružajući njegu i primaljsku njegu, ali i u timu sa ostalim zdravstvenim radnicima što zahtijeva puno razumijevanje pacijentovih osjećanja i ponašanja u određenoj situaciji. Sve ovo podrazumijeva da medicinske sestre i primalje svoj posao obavljaju sa puno ljubavi kako bi pomagale pacijentima da ozdrave, ili kako bi spriječile pogoršanje odnosno  nastanak bolesti.

Radni zadaci u sestrinstvu i primaljstvu vezani su i prilagođavaju se specifičnim  potrebama pacijenata na različitim  medicinskim  disciplinama, pa  stoga  postoje i velike razlike u poslovima sestara i primalja na pedijatriji, hirurgiji, neurologiji, neonatologiji,  ginekologiji, akušerstvu, internoj medicini, intenzivnoj njezi, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, javnom zdravstvu i ostalim disciplinama.

Sestrinstvo i primaljstvo je posao koji zahtjeva znanje i vještine i veliku dozu humanosti. Obavljanje ovih poslova zavisi i od kontinuirane edukacije, te stalnog  unapređenja vještina kako bi se na adekvatan način odgovorilo velikom broju zdravstvenih potreba koje nerijetko zahtijevaju suvremenu tehnologiju ili pružanje usluga u zahtjevnom okruženju.

Nerijetko medicinske sestre i primalje susreću se sa pružanjem usluga koje podrazumijevaju visok rizik po zdravlje pacijenta, ali i visok rizik po njihovo zdravlje. U današnje vrijeme medicinske sestre zajedno sa ostalim zdravstvenim radnicima su na prvoj liniji odbrane kada je u pitanju pandemija  izazvana korona  virusom i oboljeli od COVID-19.

Razvoj zdravstva u BiH i na području Kantona Sarajevo u velikoj mjeri zavisiti će od razvoja i jačanja sestrinstva i primaljstva. Bez  razvoja i jačanja  sestrinstva i primaljstva nećemo biti u prilici pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu, jer medicinske sestre i primalje čine jedan od ključnih stupova  zdravstvenog sistema.