Search
Close this search box.

Koronavirusna bolest 2019. (COVID-19) – Izvještaj SZO 73

Napomene:

 • SZO je objavio upozorenje o medicinskim proizvodima kojim upozoravaju zdravstvene ranike, kao i tijela javnog zdravstva o rastućem broju lažnih medicinskih proizvoda koji se reklamiraju kao sredstva za prevenciju, otkrivanje ili liječenje COVID-19.
 • SZO u saradnji sa vladama i partnerima iz čitavog svijeta, kroz više vrsta aktivnosti je proveo neophodnu procjenu situacije, dostavljao sredstva za higijenu ruku, pružao trening kliničkog menadžmenta pacijenata sa COVID-19, u suradnji sa lokalnim zajednicama radio na podizanju svijesti o COVID-19, dostavljao testove, vršio simulacijske vježbe te slao ličnu zaštitnu opremu kroz SZO logističke centre.
 • Naše razumijevanje prenošenja virusa se poboljšava, te se bolje može odrediti buduće širenje virusa.

Vrste prijenosa od pacijenata sa COVID-19 infekcijom

Kako se epidemija COVID-19 i dalje razvija, svakodnevno učimo više o ovom novom virusu. Sažete informacije možete pročitati u narednim poglavljima.

Simptomatski prijenos

Definicijom, simptomatski slučaj COVID-19 je slučaj koji je razvio znakove i simptome kompatibilne sa infekcijom SARS-CoV-2 virusom. Simptomatski prijenos odnosi se na prijenos sa osobe dok ispoljava simptome.

Podaci iz objavljenih epidemioloških i virusoloških studija dokazuju da se COVID-19 primarno prenosi sa simptomatskih bolesnika na druga lica koja su u bliskom kontaktu kroz respiratorne kapljice, direktnim kontaktom sa zaraženom osobom ili kontaktom sa kontaminiranim predmetima i površinama. 

Na osnovu podataka iz kliničkih i virusoloških ispitivanja gdje su analizirani višestruko uzeti uzorci od potvrđenih pacijenata dokazano je da je širenje virusa COVID-19 najveće u gornjim dišnim putevima (nos i grlo) u ranoj fazi toka bolesti. Odnosno, u prva 3 dana od pojave simptoma. Preliminarni podaci sugerišu da bi pacijenti mogli biti zarazniji u vrijeme pojave prvih simptoma u odnosu na kasnije faze bolesti.

Pre-simptomatski prijenos

Period inkubacije za COVID-19, odnosno vrijeme između izloženosti virusu (zarazi) i pojavi simptoma, u prosjeku je 5-6 dana, ali može biti i do 14 dana. Taj period je poznat i kao „presimptomatsko” razdoblje i već u njemu neke zaražene osobe mogu biti zarazne. Dakle, prijenos iz pre-simptomatskog slučaja može se pojaviti prije pojave simptoma.

U malom broju radova i studija slučaja do sada objavljenim, presimptomatski prijenos utvrđen je zahvaljujući potrazi za kontaktima i analiziranjem klastera. Ovo potvrđuju podaci koji upućuju da neki ljudi mogu testiranjem biti pozitivni na COVID-19 i 1-3 dana prije nego što razviju simptome. Dakle, moguće je da ljudi zaraženi COVID-19 prenose virus prije nego što se pojave značajni simptomi. Važno je da se shvati da se i kod presimptomatskog prijenosa virus širi zaraznim kapljicama ili putem dodirivanja kontaminiranih površina.

Asimptomatski prijenos

Asimptomatski laboratorijski potvrđen slučaj je osoba zaražena COVID-19 koja ne razvija simptome. Asimptomatski prijenos odnosi se na prijenos virusa sa osobe, koja nije razvila simptome. Malo je izvještaja o laboratorijski potvrđenim slučajevima koji su uistinu bez simptoma, te do danas nije bio opisan  u radovima asimptomatski prijenos. To ne isključuje mogućnost da se može dogoditi. Asimptomatski slučajevi otkriveni su testiranjem kontakata u nekim zemljama. SZO redovno prati sve nove dokaze o ovoj kritičnoj temi te će pružiti ažuriranje kada dodatne informacije postaje dostupna.

Klasifikacija prijenosa virusa temelji se na definicijama slučajeva Covid 19 od SZO:

Klasifikacija prijenosa virusa temelji se na analizi dostupnih službenih podataka SZO-a i može biti predmetom reklasifikacije kada dodatni podaci budu dostupni. Pojmovi:

 • Prijenos u zajednici se dokazuje nemogućnosću povezivanja potvrđenih slučajeva putem prijenosnih lanaca za veći broj slučajeva ili povećanje pozitivnih testova putem sentinel uzoraka (rutinsko sustavno testiranje respiratornih uzoraka iz ustaljenih laboratorija).
 • Lokalni prijenos označava prijenos virus unutar mjesta ili zajednice, sa poznatim izvorom.
 • Uvezeni slučajevi označavaju samo slučajeve koji su utvrđeni kao pozitivni nakon povratka u mjesto koje se promatra.
 • Pod istragom se navode lokacije na kojima vrsta prijenosa nije utvrđena ni za jedan slučaj.
 • Prekinuti prijenos označava lokacije na kojima je dokazan prekid prijenosa (detalji se trebaju odrediti)

Zbog razlika u metodama izvještavanja, retrospektivne konsolidacije podataka i kašnjenja u izvještavanju, broj novih slučajeva ne može biti uvijek odražavati točna razliku između jučerašnjih i današnjih ukupnih zbirnih brojeva. 

Grafikon  1. Krivulja trenda epidemije COVID-19, prema datumu i regiji SZO do 2. aprila 2020. godine

STRATEŠKI CILJEVI

Strateški ciljevi SZO-a za ovaj odgovor su:

 • Prekinuti prenošenje s čovjeka na čovjeka, uključujući smanjenje sekundarnih infekcija među bliskim kontaktima i zdravstvenim radnicima, sprječavanjem šrenja infecije i daljnjim sprječavanjem međunarodnog širenja (putovanja);
 • Rano prepoznati, izolirati i skrbiti o pacijentima, uključujući pružanje njega pod posebnim uslovima za zaražene bolesnike;
 • Prepoznati i smanjiti prijenos iz životinjskog izvora;
 • Riješiti ključne nepoznanice u pogledu kliničke ozbiljnosti, stepena prijenosa virusa i infektivnosti, mogućnosti liječenja i ubrzati razvoj dijagnostike, terapije i vakcine;
 • Prenijeti znanja svim zajednicama o riziku i događajima i suzbiti se s dezinformacijama;
 • Smanjite socijalni i ekonomski utjecaj kroz višesektorska partnerstva.

To se može postići kombinacijom javnozdravstvenih mjera, poput brze identifikacije, dijagnoze i  menadžmenta slučajeva, identifikacija i praćenje kontakata, sprječavanje i kontrola infekcija u zdravstvenim ustanovama, provođenje zdravstvenih mjera za putnike, podizanje svijesti stanovništva i komunikacija o riziku.

PREPORUKE I SAVJETI ZA JAVNOST

Ako niste na području gdje se COVID-19 širi ili niste putovali u područja gdje je COVID-19 u lokalnoj transmisiji, ili niste bili u kontaktu sa zaraženim pacijentom, rizik od infekcije je nizak. Razumljivo je da se možda osjećate anksiozno zbog epidemije. Tražite informacije iz pouzdanih izvora koji će vam pomoći da preciznije odredite svoj rizik od obolijevanja  (pogledajte Često postavljana pitanja) ). Potražite smjernice od SZO, vašeg ljekara, Zavoda za javno zdravstvo za precizne informacije da li COVID-19 kruži tamo gdje živite. Važno je biti informiran o situaciji i poduzeti odgovarajuće mjere zaštite za sebe i svoju porodicu (pogledajte Mjere zaštite za sve ).

Ako se nalazite u području gdje postoje slučajevi COVID-19, morate ozbiljno shvatiti rizik od infekcije. Pratite savjet SZO i smjernice koje izdaju državna i lokalna zdravstvena tijela. Za većinu ljudi infekcija COVID-19 ipak će prouzrokovati blagu bolest, ali može izazvati i teške simptome kod određeniih grupa, a za neke mogu biti i kobni. Stariji ljudi i oni sa već postojećim medicinskim stanjima (kao što su kardiovaskularne bolesti, hronične respiratorne bolesti ili dijabetes) u opasnosti su od teškog oblika bolesti (vidjeti Mjere zaštite za osobe koje su u ili su nedavno posjetile (prošlost) 14 dana) područja u kojima se širi COVID-19).

DEFINICIJA SLUČAJA COVID-19

(bazirana na uputama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Evropskog Centra za prevenciju i kontrolu oboljenja (ECDC) od 25.02.2020. – može biti predmet revizije kada budu dosptupne nove informacije).

Sumnjiv slučaj

Pacijenti sa akutnom respiratnom infekcijom (iznenadna pojava jednog od sljedećih simtpoma: kašalj, povišene tjelesna temperatura, kratkoća daha) i bez druge poznate etiologije koja objašnjava klinički prisutne simptome i koji je boravio u području sa lokalnim prensom SARS-CoV-2 virusa:

ILI

Pacijent koji ima aktuno respiratno oboljenje i koji je u prethodnih 14 dana prije pojave simptoma, bio u kontaktu sa osobom koja je potvrđen ili vjerovatan slučaj sa COVID-19 infekcijom

ILI

Pacijent koji ima simptome i znakove teške akutne respiratorne infekcije (temperatura i bar jedan znak/simptom respiratornog oboljenja (kašalj, povišena tjelesna temperatura, kratkoća daha) i zahtjeva hositalizaciju i nema drugu etiologiju koja u potpunosti objašnjava kliničku sliku.

Ipak, kada se dokaže lokalna transmisija u području ili državi, svi pacijeti sa simptomima akutne respiratorne infekcije u primarnoj zaštiti ili urgentnim odjelima bolnica (prvi kontakt sa zdravstvenim simtptomom) će se smatrati sumnjivim slučajem.

Vjerovatan slučaj

Sumnjivi slučaj koji nakon testiranja na prisustvo virusa uzročnika COVID-19 infekcije neuvjerljivih rezultata (na osnovu rezultata testiranja od strane laboratorije) ili za koja je testiranje bilo pozitivno na pan-koronavirus eseju.

Potvrđen slučaj

Osoba sa laboratorijski potvrđenim prisustvom COVID-19 infekcije, bez obzira na kliničke znakove i simptome.

DEFINICIJA KONTAKTA

Kontakt je osoba koja je doživjela bilo koju od sljedećih izloženosti tijekom 2 dana prije i 14 dana

Bliski kontakt

Bliski kontakt sa vjerovatnim ili potvrđenim slučajem je definiran kao:

Bliski kontakt sa visokim rizikom od zaraze:

 • Osoba živi u istoj istom domaćinstvo kao i zaraženi sa COVID-19 infekcijom
 • Osoba je imala direktni kontakt sa potvrđenim COVID-19 slučajem (rukovanje)
 • Osoba je imala nezaštićeni direktni kontakt sa infektivnim sekretima osobe sa COVID-19 infekcijom (prilikom kašlja oboljelog, dodirivanje korišenih papirnih maramica rukama)
 • Osoba koja je imala licem u lice kontakt sa zaraženim (udaljenost <2 metra i >15 min)
 • Osoba koja je bila u zatvorenom okruženju (učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenim ustanovama) sa zaraženim duže od 15 minuta i na udaljenosti <2 metra.
 • Zdravstveni radnik ili druga osoba koja je bila u direktnom kontaktu sa COVID-19 zaraženim, ili laboratorijski radnik koji je radio sa uzorkom uzetim od zaraženog bez preporučene PPE zaštite ili sa povredom PPE zaštite.
 • Osoba u avionu koja sjedi udaljena dvije stolice od zaraženog u bilo kojem smjeru, suputnici kao i osobe koje pružaju pomoć i kabinsko osoblje koje je služilo u tom odjelu aviona (ukoliko su simptomi bili izraženi i prisutno kretanje pacijenta po avionu – toalet itd. Prisutna je veća izloženost, te se putnici u cijelom odjeljku aviona ili svi putnici mogu smatrati bliskom kontaktom).

Bliski kontakt sa niskim rizikom od zaraze

 • Osoba koja je bila u zatvorenoj sredini sa oboljelim kraće od 15 minuta i na udaljenosti većoj od 2 metra
 • Osoba koja je bila licem u lice u kontaktu sa oboljelim kraće od 15 minuta i na udaljenosti dužoj od 2 metra
 • Petnaesto minutni period je odabran iz praktičnih razloga. Bazirano na procjeni individualnog rizika, Zavodi za javno zdravstvo mogu proširiti praćenje i na osobe sa kraćom ekspozicijom.

Odabrane reference

 1. Liu J, Liao X, Qian S et al. Community transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. Emerg Infect Dis 2020 doi.org/10.3201/eid2606.200239
 2. Chan J, Yuan S, Kok K et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020 doi: 10.1016/S01406736(20)30154-9
 3. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med 2020; doi:10.1056/NEJMoa2001316.
 4. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 2020; 395: 497–506. 
 5. Burke RM, Midgley CM, Dratch A, Fenstersheib M, Haupt T, Holshue M,et al. Active monitoring of persons exposed to patients with confirmed COVID-19 — United States, January–February 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 doi : 10.15585/mmwr.mm6909
 6. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 Available from: https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-finalreport.pdf
 7. Ong SW, Tan YK, Chia PY, Lee TH, Ng OT, Wong MS, et al. Air, surface environmental, and personal protective equipment contamination by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a symptomatic patient. JAMA. 2020 Mar 4 [Epub ahead of print].
 8. Wang W, Xu Y, Ruqin G,  et al. Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens. JAMA 2020 doi:10.1001/jama.2020.3786.
 9. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med 2020 doi: 10.7326/M20-0504.
 10. Liu Y, Yan LM, Wan L et al. Viral dynamics in mild and severe cases of CVOID-19. Lancet Infect Dis doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30232-2
 11. Wolfel R, Corman V, Guggemos W et al Virological assessment of hospitalized cases of coronavirus disease 2019. doi: 10.1101/2020.03.05.20030502.
 12. Yu P, Zhu J, Zhang Z, Han Y. A familial cluster of infection associated with the 2019 novel coronavirus indicating possible person-to-person transmission during the incubation period. J Infect 2020 doi: 10.1093/jiaa077
 13. Huang R, Xia J, Chen Y, Shan C, Wu C. A family cluster of SARS-CoV-2 infection involving 11 patients in Nanjing, China Lancet Infect Dis 2020 doi: 10.1016/ S1473-3099(20)30147-X
 14. Pan X, Chen D, Xia Y et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis 2020 doi : 10.1016/ S1473-3099(20)30114-6
 15. Tong Z-D, Tang A, Li K-F, Li P, Wang H-L, Yi J-P, et al. Potential presymptomatic transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China, 2020. Emerg Infect Dis. 2020 doi : 10.3201/eid2605.200198
 16. Wei WE, Li Z, Chiew CJ, Yong SE, et al. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR, 1 April 2020/69.
 17. Kimball A, Hatfield KM, Arons M, James A, et al. Asymptomatic and Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections in Residents of a Long-Term Care Skilled Nursing Facility — King County, Washington, March 2020. MMWR, 3 April 2020, 69(13);377–381.