Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 24.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe porast koncentracija i prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice.

Zabilježene koncentracije za polutante:

23.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 68,1 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 125,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 115,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 139,1 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

24.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 48,6µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 88,4 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 135,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 152,6 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U izvještajnom periodu koncentracije PM10 čestica  prelaze granične i tolerantne vrijednosti.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku ne prelaze dozvoljene vrijednosti.

Preporuke za osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) su da izbjegavaju boravak na otvorenom, a za ostalu populaciju da smanje dugotrajan boravak na otvorenom i da koliko je moguće smanje težak i naporan rad kao i rekreativne aktivnosti. Preporuke se posebno odnose na područja Ilidže i Ilijaša gdje su koncentracije PM10 čestica najviše.

Preporučuje se građanima da i dalje prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i da postupaju u skladu sa stručnim preporukama. Internet stranica http://kvalitetzraka.ba/ trenutno nije u funkciji.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.