Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 19.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica pojedinim mjernim stanicama.

Zabilježene koncentracije za polutante:

18.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 37,0µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 84,0 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 90,1 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 173,0 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

19.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 13,9µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 35,0µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 58,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 185,8 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu koncentracije PM10 čestica  prelazile su granične i tolerantne vrijednosti na svim mjernim stanicama osim stanice na Vijećnici. Na mjernim stanicama na Otoci i Ilidži zabilježen je pad koncentracija PM10 čestica tokom noći.

Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku ne prelaze dozvoljene vrijednosti.

Za područje Ilijaša ostaju preporuke za osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) da izbjegavaju boravak na otvorenom, a ostale kategorije da smanje fizičku aktivnost i rekreaciju.

Preporučuje se građanima da i dalje prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/  te da se postupa u skladu sa stručnim preporukama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.