Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS 07.02.2020.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo pojedinačno bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica.

Zabilježene koncentracije za polutante:

06.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 13,9 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka 28,8µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 24,5µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 47,2 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

07.02.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00h iznose:

Automatska stanica – Vijećnica 52,1 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 76,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 63,5 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 85,5 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

U navedenom periodu primjetan je porast koncentracija PM10 čestica te prelazak graničnih i tolerantnih vrijednosti. Koncentracije ostalih praćenih polutanata u zraku ne prelaze dozvoljene vrijednosti.

Preporuke za izuzetno osjetljive grupe stanovništva (hronični plućni i srčani bolesnici sa težom kliničkom slikom i bolesnici koji se ne drže terapijskog protokola, trudnice, dojenčad i mala djeca) su da izbjegavaju boravak na otvorenom. Za ostale kategorije stanovništva, preporuke su da kretanje u užoj gradskoj zoni ograniče samo na neophodne aktivnosti.

U narednim danima očekuju se nepovoljne vremenske prilike i moguće pogoršanje kvaliteta zraka u užoj gradskoj zoni, kao i na području opština Ilidža i Ilijaš. Zbog toga, preporuka je da se prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/  te postupa u skladu sa stručnim preporukama.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.