Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica. Na snazi je epizoda PRIPRAVNOST za područje Ilijaša.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

30.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 69,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 60,9 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš –  92,3 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

31.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 08:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica trenutno bez konekcije

– Automatska stanica – Otoka – 141,8 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 122,2 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 167,7 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – trenutno bez konekcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicam dozvoljenih vrijednosti.

Preporuke za stanovništvo, naročito za područje Ilijaša su, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju  da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Provjetravanje radnih i životnih prostora vršiti redovno u periodima najmanjih koncentracija zagađujućih materija. Posebno se sugerira rizičnim grupama stanovništva (trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima) smanjeno kretanje i boravak vani, a ukoliko je neophodno, koristiti maske za aerozagađenje. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama, da uzimaju dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala. Hronični bolesnici sa plućnim i srčanim oboljenjima da redovno koriste svoju terapiju i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti  blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.