Search
Close this search box.

Informacije za javnost / Aktuelno stanje kvaliteta zraka u KS

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenje dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestica čije koncentracije u toku dana variraju od visokih do izrazito visokih vrijednosti ovisno o vremenskim uslovima. Stanje kvaliteta zraka nije ujednačeno na teritoriji Kantona te se izdvaja područje Vijećnice sa najnižim koncentracijama kao i područje Ilidže i Ilijaša sa najvećim izmjerenim koncentracijama. Prema Planu interventnih mjera na snazi je još uvijek epizoda PRIPRAVNOST.

Zabilježena prekoračenja za polutante:

25.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 111 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 255 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 346 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš –  268 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – analizator van funkcije

25.01.2020. PM10 – prosječne dnevne vrijednosti do 13:00 sati iznose:

Automatska stanica – Vijećnica – 41 µg/m3

– Automatska stanica – Otoka – 185 µg/m3

– Automatska stanica – Ilidža – 210 µg/m3

– Automatska stanica – Ilijaš – 172 µg/m3

– Automatska mobilna stanica Ilidža  – analizator van funkcije

Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti. Prema podacima FHMZ očekuju se padavine u poslijepodnevnim satima koje bi trebale uvjetovati i pad koncentracija štetnih polutanata u zraku.

Preporuke za stanovništvo su da i dalje svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Provjetravanje radnih i životnih prostora vršiti redovno u periodima najmanjih koncentracija zagađujućih materija. Posebno se sugerira rizičnim grupama stanovništva (trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima) smanjeno kretanje i boravak vani, a ukoliko je neophodno, koristiti maske za aerozagađenje. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama, da uzimaju dovoljne količine tečnosti, vitamina i minerala. Hronični bolesnici sa plućnim i srčanim oboljenjima da redovno koriste svoju terapiju i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti  blagovremeno se jave ordinirajućem ljekaru.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: ¨Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo¨. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici stranici http://kvalitetzraka.ba/ J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.