KONKURS za izbor doktora medicine za dodjelu specijalizacija

            J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

Na osnovu člana 153. i 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 10. i člana 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15), a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13 i 55/14), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih djelatnika Kantona Sarajevo za 2018.godinu Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 02-37-6149/18 od 18.10.2018.godine i Odluke direktorice broj: 05.15.116-6934/19 od 12.11.2019.godine  objavljuje se:

KONKURS

za izbor doktora medicine za dodjelu specijalizacija

 1. epidemiologije……………………………………………………………………………….. 1 (jedna) specijalizacija
 2. higijena i medicinska ekologija………………………………………………………. 1 (jedna) specijalizacija

Kadidati za poziciju 1. i 2.  trebaju da ispunjavaju sljedeće opće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da imaju visoku stručnu spremu, završen medicinski fakultet- dr. medicine,
 • da imaju položen stručni ispit,
 • da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita,
 • da imaju važeće odobrenje za samostalan rad-licencu,
 • da poznaju jedan strani jezik,

Kandidati za poziciju 1. i 2. na Konkurs su dužni dostaviti sljedeće dokaze:

 • svojeručno potpisana prijava na javni konkurs,
 • biografija sa navedenom adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,
 • diplomu o završenom fakultetu,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu nakon položenog stručnog ispita,
 • potvrda o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita,
 • odobrenje za samostalan rad- licencu,
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Radi utvrđivanja redoslijeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti sljedeće dokaze:

 • prijepis položenih ispita na studiju,
 • potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija,
 • potvrda o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika,
 • nagrada za vrijeme studija,
 • popis objavljenih radova,
 • dokaz o dužini trajanja studija (ukoliko je dužina studija iz opravdanih razloga produžena- dostaviti dokaz)
 • potvrda poslodavca o ukupnom radnom stažu nakon ispunjenja uvjeta za specijalizaciju.

Sva tražena dokumentacija treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 (šest) mjeseci. Dostavljeni dokumenti neće se vraćati kandidatima. Ukoliko kandidat želi da konkuriše na dvije pozicije potrebno je dostaviti Prijavu i tražene dokumente u zatvorenoj koverti za svaku poziciju na koju kandidat konkuriše.

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučeno poštom na adresu J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ul. Dr.Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE- NE OTVARAJ“ SA NAZNAKOM POZICIJE NA KOJU GLASI PRIJAVA.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju, a o terminu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.