Search
Close this search box.

Demencija kao narastajući javnozdravstveni problem u svijetu

Demencija je jedan od glavnih uzroka onesposobljenja i zavisnosti u populaciji starih ljudi širom svijeta. Recentni podaci Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) govore o tome da 50 miliona ljudi na svijetu pati od demencije, a skoro je 10 miliona novih slučajeva svake godine. Procijenjeni index strukture demencije kod stanovnika iznad 60 godina i više, u svijetu je 5 do 8%. 2050.godine procenat osoba starijih od 65 godina će biti 22% ukupne populacije, dok EU Komisija za teritorij EU predviđa da će 2050. broj osoba 65+ biti duplo veći u odnosu na broj iz 2015. Po sadašnjoj projekciji Evropa će imati 35% populacije preko 60 godina starosti (UN DESA 2015)

Demencija je klinički sindrom karakteriziran propadanjem ranije stečenih mentalnih funkcija, koje vodi samnjivanju ili nemogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Različita istraživanja pokazuju da se prosječno vrijeme života sa demencijom kreće od 3 do 12 godina, pri čemu veći broj osoba živi između 7 i 10 godina. Međutim, vrlo je velika individualna varijabilnost u zavisnosti od: starosti ispitanika, somatskog stanja, tipa demencije, pratećih bolesti itd. Generalno u starijih ispitanika preživljavanje je znatno kraće – manje od dvije godine kod muškaraca u dobi preko 85 godina, i duže u mlađih osoba – gotovo devet godina u osoba starijih od 65 godina.

Troškovi demencije u državama iznose 818 biliona US$. Uticaj demencije na članove porodice, skrbnike i društvo, generalno, je fizički, psihološki, socijalni i ekonomski. U visoko razvijenim zemljama 45% troškova se odnosi na troškove neformalne njege, 40% na troškove socijalnoga sistema, dok su 15% činili direktni medicinski troškovi. Ovaj odnos je bitno drugačiji u nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju gdje je učešće socijalnog sistema manje, a troškovi koje samostalno snosi porodica osoba sa demencijom su predominantni.

Stoga, kako bi se zadovoljile potrebe ljudi sa demencijom, članova njihove porodice i skrbnika neophodno je potreban svobuhvatni multisektorski javnozdravstveni odgovor kako bi se poboljšao kvalitet njihovoga života, omogućio jednak i pravičan pristup uslugama, reducirala stigma i socijalna izolacija.

Globalni akcioni plan za javnozdravstveni odgovor na demenciju – WHA70(17) SZO 2017-2025. sa vizijom da svijet u kojem je demencija prevenirana i ljudi sa demencijom i njihovi njegovatelji žive dobro i primaju zaštitu i podršku koju trebaju kako bi živjeli sa dignitetom, poštivanjem, autonomno i jednako, prepoznaje sedam principa djelovanja:

 1. Ljudska prava za osobe sa demencijom
 2. Jačanje i angažman osoba sa demencijom i njihovih njegovatelja
 3. Redukcija rizika za demenciju kroz praksu baziranu na dokazima
 4. Multisektorska kolaboracija u javnozdravstvenom odgovoru na demenciju
 5. Univerzalna zdravstvena i socijalna zaštita za osobe sa demencijom
 6. Pravičnost
 7. Odgovarajuća pažnja za prevenciju demencije, tretmana i njege.

U istom dokumentu je definisano 7 (sedam) oblasti djelovanja:

 1. DEMENCIJA – kao javnozdravstveni prioritet
 2. DEMENCIJA – svjesnost o demenciji i prijateljski pristup
 3. DEMENCIJA – redukcija fakora rizika
 4. DEMENCIJA – dijagnoza, tretman, zaštita i podrška
 5. DEMENCIJA – podrška za njegovatelje
 6. DEMENCIJA – Informacioni sistemi za demenciju
 7. DEMENCIJA – Istraživanje i inovacije.

U Kantonu Sarajevo, prevalencija demencija pokazuje konstantni lagani porast od 17% u periodu 2014. do 2018. godine. U 77% slučajeva oboljeli pacijenti su u dobi 65 godina i više, dok u ukupnoj strukturi oboljenja kod ove starosne skupine stanovništva, demencija čini 0,4% oboljenja.

U 2018. godini ukupan broj registriranih oboljenja/stanja utvrđenih u službi porodične medicine /primarne zdravstvene zaštite vezanih za poremećaje mentalnog zdravlja iznosio je 14.434 ili (2,83%) od ukupnog broja registrovanih oboljenja. U 77% slučajeva oboljeli pacijenti su u dobi iznad 65 godina života, dok u ukupnoj strukturi oboljenja kod ove starosne skupine stanovništva, demencija čini 0,4% oboljenja

Nesumnjivo je da demencija narasta kao javnozdravstveni problem, sa svim osobitostima koje nosi, od tretmana pacijenta do djelovanja u porodicama, lokalnim zajednicama, i konačno, u zdravstvenom i socijalnom sistemu u zemlji, i jačanje javnozdravstvenog odgovora po ugledu na odobren Globalni plan SZO iz 2017. godine je imperativna potreba u aktuelnom momentu u BiH.

https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/