Search
Close this search box.

Održana edukaciona radionica u oblasti zdravstveno-statističkog izvještavanja za članove Stomatološke komore Federacije BiH koji obavljaju djelatnost privatne stomatološke prakse na području Kantona Sarajevo

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u okviru suradnja sa Stomatološkom komorom Federacije BiH 30.07.2019. godine je održala edukacionu radionicu iz oblasti zdravstveno-statističkog izvještavanja u segmentima koji se odnose na revidirane individualne i zbirne izvještajne obrasce te osnovnu medicinsku dokumentaciju. Procesu edukacije je prisustvovalo 50 članova Stomatološke komore Federacije BiH koji obavljaju djelatnost privatne stomatološke prakse na području Kantona Sarajevo. 

Edukatori iz J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su prezentovali osnovnu medicinsku dokumentaciju i revidirane individualne i zbirne obrasce sa uputstvima za vođenje i dostavljanje, a u skladu sa „Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva“ (Službene novine FBiH br. 37/12) i pripadajućim pravilnicima: Pravilniku o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/18), Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/18) i Pravilniku o načinu i rokovima dostavljanja i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 61/18).

Edukacija je održana sa ciljem daljnjeg unapređenja zdravstveno-statističkog izvještavanja u segmentu privatne stomatološke djelatnosti, što će doprinijeti boljoj analizi podataka, praćenju trendova i definisanju pravaca kako bi se poboljšalo oralno zdravlje stanovništva Kantona Sarajevo.