Search
Close this search box.

Svjetski dan zdravlja 7. april

O svjetskom danu zdravlja

Svjetski dan zdravlja se obilježava 07. aprila svake godine. Svjetska zdravstvena organizacija  već 69 godina obilježava ovaj dan sa ciljem podizanja svijesti o specifičnim zdravstvenim pitanjima od interesa za cijeli svijet.

J.U. Zavod za javno zdravstvo KS svake godine se aktivno uključuje u javne kampanje usmjerene na  obilježavanje ovog važnog datuma.

Ove godine 07. april Svjetski dan zdravlja posvećen je pitanju Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom i primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao njenom osnovom.

J.U. Zavod za javno zdravstvo KS ove godine obilježava 07. april u suradnji sa Ministarstvom zdravstva KS. Predviđene aktivnosti uključuju i održavanje Okruglog stola pod nazivom “Primarna zdravstvena zaštita i univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom u Kantonu Sarajevo” koji će se održati 8. aprila 2019. godine.

Ključne činjenice

Najmanje polovina svjetske populacije još uvijek nema potpunu pokrivenost osnovnim zdravstvenim uslugama.

Oko 100 miliona ljudi se još uvijek gura u ekstremno siromaštvo (definisano kao život sa 1,90 USD ili manje na dan) jer moraju platiti zdravstvenu zaštitu.

Preko 800 miliona ljudi (skoro 12% svjetske populacije) troši godišnje najmanje 10% prihoda domaćinstva na plaćanje zdravstvene zaštite.

Sve države članice UN-a su se dogovorile da pokušaju postići univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom  do 2030. godine, kao dio ciljeva održivog razvoja.

Šta je univerzala pokrivenost zdravstvenom zaštitom?

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom znači da svi pojedinci i zajednice dobijaju zdravstvene usluge koje su im potrebne bez pretrpljenih finansijskih poteškoća. Ona uključuje spektar osnovnih, kvalitetnih zdravstvenih usluga, od promocije zdravlja do prevencije, liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom štiti ljude od finansijskih posljedica plaćanja zdravstvenih usluga iz vlastitog džepa, te smanjuje rizik da će ljudi biti gurnuti u siromaštvo zbog iznenadne  bolesti čije liječenje zahtijeva prodaju vlastitih dobara, trošenje životne ušteđevine, posuđivanje – jednom riječju uništavanje njihove budućnosti, budućnosti njihove djece i porodice.

Postizanje Univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom je jedan od ciljeva zemlja  prilikom usvajanja ciljeva održivog razvoja UN-a iz  2015. godine.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom definiše ne samo usluge koje moraju biti obezbijeđene, već i kako se one finansiraju, kako se njima upravlja i kako se isporučuju.

Zemlje koje napreduju ka Univerzalnoj pokrivenosti zdravstvenom zaštitom će ostvariti napredak ka drugim ciljevima vezanim za zdravlje. Dobro zdravlje omogućava djeci da uče i odraslima da zarade, pomaže ljudima da izbjegnu siromaštvo, te pruža osnovu za dugoročni ekonomski razvoj.

Šta nije Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom?

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom ne znači pokrivenost svim mogućim zdravstvenim intervencijama, bez obzira na troškove, jer niti jedna država to ne može omogućiti na održivoj osnovi.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom nije pitanje isključivo finansiranja. Ona uključuje i naglašava druge komponente zdravstvenog sistema kao što su: način pružanja zdravstvenih usluga, zdravstvene radnike, zdravstvene kapacitete, komunikacione mreže, zdravstvene tehnologije, informacioni sistem, osiguranje kvalitete zdravstvenih usluga, upravljanje zdravstvenim sistemom i zakonodavstvo.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom nije samo pitanje osnovnog paketa zdravstvenih prava  i usluga, nego pitanje progresivnog širenja pokrivenosti zdravstvenim uslugama koje su adekvatne i efikasne, te zaštite ljudi od prekomjernog  finansijskog troška iz vlastitog džepa na način da što više resursa bude dostupno.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom ne odnosi se samo i isključivo na pitanje zdravstvenih usluga liječenja za pojedince, nego uključuje i druge usluge kao što su kampanje iz oblasti javnog zdravstva, fluoriranje  vode za piće, vakcinaciju i druge javnozdravstvene intervencije.

Na koncu Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom je mnogo više od zdravstva, koraci ka Univerzalnoj pokrivenosti zdravstvenom zaštitom podrazumijevaju korake prema jednakosti, pravičnosti, razvojnim prioritetima, socijalnoj inkluziji i koheziji.

Šta je primarna zdravstvena zaštita?

Primarna zdravstvena zaštita je pristup zdravlju usmjeren na potrebe i okolnosti pojedinaca, porodice i zajednice. Ona se bavi sveobuhvatnim i međusobno povezanim fizičkim, mentalnim i socijalnim zdravljem i dobrobiti.

Primarna zdravstvena zaštita osigurava da ljudi dobiju sveobuhvatnu brigu, od promocije i prevencije do liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi.

Svjetska zdravstvena organizacija je razvila kohezivnu definiciju primarne zdravstvene zaštite zasnovanu na tri komponente:

  • Osiguranje da se zdravstveni problemi ljudi rješavaju kroz sveobuhvatnu promotivnu, zaštitnu, preventivnu, kurativnu, rehabilitacijsku i palijativnu zaštitu kroz cijeli životni vijek, strateški prioritizirajući ključne funkcije sistema usmjerene na pojedinca, porodicu i stanovništvo kao centralne elemente pružanja integriranih usluga na svim razinama zdravstvene zaštite;
  • Sistematsko bavljenje širim determinantama zdravlja (uključujući društvene, ekonomske, ekološke, kao i karakteristike i ponašanje ljudi) kroz javne politike i aktivnosti u svim sektorima;
  • Osnaživanje pojedinaca, porodica i zajednica da optimiziraju svoje zdravlje, kao zagovornici politika koje promovišu i štite zdravlje i dobrobit, kao ko-utemeljitelji zdravstvenih i socijalnih usluga kroz vlastito učešće.

Primarna zdravstvena zaštita je najefikasniji i najisplativiji način da se postigne univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom.


Ključne poruke:

  • Zdravlje je ljudsko pravo; vrijeme je za ZDRAVLJE ZA SVE.
  • Kvalitetna, pristupačna primarna zdravstvena zaštita je osnova za univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.
  • Primarna zdravstvena zaštita treba da bude prvi nivo kontakta sa zdravstvenim sistemom, gdje pojedinci, porodice i zajednice ostvaruju najveći dio zdravstvene zaštite – od promocije i prevencije do liječenja, rehabilitacije i palijativne skrbi – što bliže mjestu gdje žive i rade.
  • U svojoj osnovi, primarna zdravstvena zaštita je briga za ljude i pomaže im da poboljšaju svoje zdravlje ili održe blagostanje, a ne samo da liječe jednu bolest ili stanje.
  • Primarna zdravstvena zaštita pokriva većinu zdravstvenih potreba tokom cijelog života, uključujući usluge kao što su skrining za zdravstvene probleme, vakcinaciju, informacije o tome kako spriječiti bolest, planiranje porodice, liječenje hroničnih i akutnih zdravstvenih stanja i bolesti, koordinaciju s drugim nivoima zdravstvene zaštite i rehabilitaciju.
  • Primarna zdravstvena zaštita je isplativ i pravičan način pružanja zdravstvenih usluga i pomaže zemljama da ostvare napredak ka univerzalnoj pokrivenost zdravstvenom zaštitom.
  • Da bi ZDRAVLJE ZA SVE postalo stvarnost, potrebni su nam: pojedinci i zajednice koji imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi se brinuli o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica; kvalificirani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu brigu usmjerenu na ljude; i kreatori politike koji su posvećeni ulaganju u primarnu zdravstvenu zaštitu.

Infografika 1

Infografika 2

Ilustracija