Search
Close this search box.
J.U. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Ulica Dr. Mustafe Pintola broj 1/III 71210 Ilidža-Sarajevo

S A R A J E V O

Na osnovu Odluke direktorice J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo broj: 05.15.116-1359-1/19 od 14.02.2019. godine i saglasnosti Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br.10-34-739/19 od 04.02.2019.godine, objavljuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne godine

 • 2 (dva) laboratorijska tehničara …………………………………………………………………..2 izvršioca
 • 1 (jednog) sanitarno-ekološkog tehničara …………………………………………………….1 izvršilac
 • 2 (dvije) pralje laboratorijskog posuđa …………………………………………………………2 izvršioca

I

U radni odnos na određeno vrijeme u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

Za poziciju pod rednim brojem 1:

 • Završena Srednja medicinska škola, smjer laboratorijski tehničar,
 • Položen stručni ispit za zvanje laboratorijski tehničar,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju.

Za poziciju pod rednim brojem 2:

 • Završena Srednja medicinska škola, smjer sanitarno-ekološki tehničar,
 • Položen stručni ispit za zvanje sanitarno-ekološki tehničar,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Položen vozački ispit za „B“ kategoriju.

Za poziciju pod rednim brojem 3:

        –      Osnovna škola.

II

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci):

Za poziciju pod rednim brojem 1:

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer laboratorijski tehničar,

–    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje laboratorijski tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 2:

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu,

–    Diplomu o završenoj Srednjoj medicinskoj školi, smjer sanitarno-ekološki tehničar,

–    Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zvanje sanitarno-ekološki tehničar,

–    Dokaz o poznavanju rada na računaru,

–    Ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Za poziciju pod rednim brojem 3:

–    Kraću biografiju, sa adresom i brojem telefona,

–    Uvjerenje o državljanstvu,

–    Diplomu o završenoj Osnovnoj školi.

Kandidati su obavezni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 6 mjeseci.

III

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ul. Dr. Mustafe Pintola 1/III, 71210 Ilidža, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS“.

Komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

IV

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Ostale aktuelnosti

Pratite nas