Search
Close this search box.

Unapređenje kvalitete praćenja postojećih i novih izvorišta pitke vode u Kantonu Sarajevo

Tokom decembra 2018. započela je saradnja između J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i Slovačkog tehnološkog Univerziteta iz Bratislave (STUBA)  Slovačka u sklopu projekta „Unapređenje kvalitete praćenja postojećih i novih izvorišta pitke vode u Kantonu Sarajevo“.  U  okviru projekta predviđena je obuka za zaposlenike  J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koja se sastoji od teorijskog i praktičnog hands-up treninga.  Projektom je planirano održavanje  devet serija obuka,  koje će voditi stručnjaci iz slovačkog tehnološkog univerziteta u Bratislavi.

 Prvi kurs održan je u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u periodu 10.12.2018. -14.12.2018. Stručnjaci iz Slovačke su predavali o Evropskoj direktivi o vodi za piće (Drinking Water Directive) kao i o modernim , evropskim metodama za monitoring prioritetnih supstanci, urgentnih supstanci, stabilnih (persistentnih) organskih polutanata (zagađivača voda).

Ostalih  sedam  kurseva podrazumijevaju obuke koje će stručnjaci iz Slovačke održati kroz praktičnu edukaciju usmjerenu na postupke ekstrakcije za pripremu uzoraka i analitičke tehnike  koje se koriste u ispitivanju uzoraka vode za piće kao i pregleda drugih supstanci koje nisu ciljane (eng. Non-target screening) koji omogućava identifikaciju skoro svih prisutnih organskih supstanci u vodama za piće. U sklopu projekta planirano je ispitivanje postojećih kao i novih potencijalnih izvora vode za piće u Kantonu Sarajevo. Na osnovu ovih analiza će stručnjaci iz Slovačke uspostaviti analitičke metode za ispitivanje vode za piće u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za zagađivače prema Direktivi o vodi za piće (DWD) kao i prema zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Službeni glasnik BiH” br. 40/10,62/17).