Search
Close this search box.

Informacija za javnost – Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti

Predmet: Informacija za javnost

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe prekoračenja dozvoljenih vrijednosti za PM10 čestice. Trenutno je na snazi – epizoda „Upozorenja“. Zabilježena prekoračenja za polutante do 14:00h:

14.01.2019. PM10 do 14:00 sati – prosječne vrijednosti iznose:

  • – Automatska stanica – Vijećnica 96 µg/m3
  • – Automatska stanica – Otoka 327 µg/m3
  • – Automatska mobilna stanica – Ilidža 316 µg/m3
  • – Automatska stanica – Ilijaš 401 µg/m3

Preporuke za stanovništvo su, kako za rizičnu grupu tako i za zdravu polulaciju, da svoje kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum i koliko mogućnosti dozvoljavaju da borave na čistom zraku na obližnjim planinama. Pri eventualnom boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu respiratornih zaštitnih maski kako bi se djelimično ublažio štetni uticaj lebdećih čestica i čađi. Smanjiti provjetravanje prostorija do promjene vremenskih prilika. Ne preporučuje se vježbanje i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veče količine zračnih polutanata unose u pluća. Posebno ograničeno kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta…) odnosi se na visokorizične grupe stanovništva kao što su trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Važno je da rizična grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama i u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolsenika sa kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima…) blagovremeno se javiti ordinirajućem ljekaru.

Zvanični dokument