Članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 46/10) članom 4. Odluke o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.7/12), te članom 11. Statuta Zavoda ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.49/13) utvrđena je djelatnost Zavoda.

Djelatnost Zavoda je obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti koja obuhvata:


1.

predlaže programe zdravstvene zaštite iz djelokruga svog rada;


2.

provodi zdravstveno-statistička istraživanja u cilju praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova na području kantona;

3.

prati, ocjenjuje i analizira zdravstveno stanje stanovništva, kao i organizacije i rad zdravstvenih ustanova na području kantona;

4.

planira, organizira i provodi aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva;


5.

učestvuje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti;

6.

prati, analizira i ocjenjuje uticaj okoline i hrane na zdravstveno stanje stanovništva na području kantona, te predlaže mjere za unapređenje stanja u oblasti;

7.

provodi preventivno odgojne mjere zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima za područje kantona;

8.

koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova za područje kantona;


9.

kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidem. mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija;

10.

obavlja raspodjelu obaveznih vakcina zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite na području kantona;

11.

nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te provodi preventivne i protivepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje kantona;

12.

obavlja sanitarnu hemijsku i sanitarnu mikrobiološku dijagnostičku djelatnost;


13.

učestvuje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;


14.

stručno-metodološki nadzire i usmjerava rad higijensko-epidemioloških službi na području kantona;


15.

sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.


Zavod pored navedenih poslova može obavljati i slijedeće poslove:

1.

planira, organizira i provodi djelatnost kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva;

2.

izrađuje, implementira i evaluira projekte u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite;


3.

provodi obuku zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;

4.

vrši hemijske, bakteriološke, serološke, toksikološke i virusološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, zraka i predmeta opće upotrebe, kao i preglede u vezi sa dijagnostikom zaraznih i nezaraznih bolesti;

5.

ispituje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, vode za rekreaciju, površinske i otpadne vode, stanje vodosnadbjevanje, te zdravstvenu ispravnost životnih namirnica i predmeta opće upotrebe;

6.

provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;


7.

predlaže i provodi aktivnosti na unapređenju sistema zdravstvene sigurnosti proizvodnje i prometa životnih namirnica, vode i predmeta opće upotrebe u cilju smanjenja rizika od oboljevanja i drugih štetnih posljedica po zdravlje;

8.

provodi zdravstveni nadzor nad kliconošama uposlenim i drugim osobama u skladu propisima o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti;

9.

daje stručno mišljenje o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa čl. 56., 58. i 60. Federalnog zakona;

10.

vrši sanitarne preglede uposlenih koji se obavezno provode radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, zaštite potrošača, odnosno korisnika;

11.

učestvuje u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;

12.

bavi se izdavanjem raznih oblika publikacija iz djelokruga svog rada;


13.

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 47/10), djelatnost Zavoda obuhvata slijedeće razrede:

a)

86.22 – Djelatnost specijalističke medicinske prakse,

b)

86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite,

c)

63.11 – Obrada podataka,

d)

71.20 – Tehničko ispitivanje i analiza.Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-12229/14 od 13. 01. 2014. godine utvrđeno je da Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ispunjava uvjete prostora, kadra i opreme za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti utvrđene članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Rješenjem broj: 03-37-243/09 od 20. 02. 2009. godine Federalno ministarstvo zdravstva utvrdilo je da Zavod može obavljati imunizaciju protiv žute groznice i bjesnila.

Rješenjem broj: 11-05-229/02 od 27. 02. 2002. godine Federalno ministarstvo trgovine Mostar ovlastilo je laboratorij našeg Zavoda da može obavljati nadzor kakvoće poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina pri uvozu i izvozu, a prema Zakonu o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (“Sl.novine Federacije BiH”, br. 21/97).

Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva broj: 02-37-4322-3/12 od 29. 10. 2012. godine odobreno je našem Zavodu obavljanje djelatnosti preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koja uključuje upotrebu otrova II i III grupe.

Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-37-12229/13 od 20. 01. 2014. godine dato je mikrobiološkom laboratoriju Zavoda odobrenje za obavljanje djelatnosti laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikacije) laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze.

Navedeno Rješenje doneseno je na osnovu Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsku izolaciju i identifikaciju uzročnika zaraznih bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikacije) laboratorijske izolacije i identifikacije uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze („Službene novine FBiH“, broj 101/12), koji je donesen na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Zavod je prilagodio radno vrijeme potrebama korisnika usluga, vodeći računa o odredbama člana 96. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o radu.


Radno vrijeme Zavoda je od 8,00 – 16,00 sati, svaki radni dan, izuzev nedjelje.

U vrijeme praznika Zavod organizuje rad praznikom za mikrobiološki tim Radne jedinice za mikrobiologiju, zbog specifične djelatnosti Radne jedinice. Po potrebi organizuje se i pripravnost epidemioloških i mikrobioloških ekipa.


Radno vrijeme Radne jedinice za epidemiologiju i Radne jedinice za mikrobiologiju je od 7,45 sati do 15,30 sati, od ponedjeljka do petka, a subotom od 8,00 sati do 14,00 sati.

Radno vrijeme Radne jedinice za zaštitu i unapređnje životne sredine, Radne jedinice za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom i Radne jedinice zajedničkih djeletnosti je od 8,00 sati do 16,00 sati, od ponedjeljka do petka.


Informativno, tokom 24 sata Zavod obezbjeđuje antirabičnu zaštitu za stanovništvo.


Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top