Izaberite boju

Pozadina

Reset

Vrijeme

Find more about Weather in Sarajevo, BA

Radna jedinica

Mikrobiologija i parazitologija

Adresa:

Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo

Tel.033 629255Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo organizacionu strukturu RJ za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom čine četiri (4) odsjeka:


1. Odsjek socijalne medicine

1.1 Organizacija zdravstva

1.2 Ekonomika zdravstva

1.3 Ljudski resursi u zdravstvu

1.4 Istraživački rad

2. Odsjek za promociju zdravlja i zdravstveni odgoj

3. Odsjek zdravstvene statistike sa zdravstvenom informatikom

3.1 Zdravstvena statistika i dokumentacija PZZ

3.2 Zdravstvena statistika i dokumentacija za bolničku zz

3.3 Zdravstvena statistika i dokumentacija za kadar, prostor i opremu

3.4 Individualni izvještajni obrasci

4. Odsjek za zdravstvenu edukaciju

4.1 Poslijediplomska edukacija zdravstvenih radnika (pripravnički staž, specijalizantski staž, edukativni treninzi iz raznih oblasti)

4.2 Edukacija nezdravstvenih radnika

Poslovi i zadaci RJ za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom definisani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH,“ br 46/10) u članu 119 i obuhvata slijedeće aktivnosti:


 • predlaganje programa zdravstvene zaštite iz djelokruga svoga rada,
 • provođenje zdravstveno statističkih istraživanja u cilju praćenja, procjene i analize zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije i rada zdravstvenih ustanova sa područja kantona,
 • praćenje, ocjenjivanje i analiziranje zdravstvenog stanja stanovništva, kao i organizacije rada zdravstvenih ustanova na području kantona,
 • planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti promocije zdravlja i zdravstvenog odgoja stanovništva,
 • učestvovanje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za spriječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje hroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
 • provođenje preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima na području kantona,
 • koordiniranje, usklađivanje i stručno povezivanje rada zdravstvenih ustanova na području kantona,
 • planiranje, organiziranje i provođenje djelatnosti kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja u sektoru zdravstva,
 • izradu, implementiranje i evaluiranje projekata u oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite,
 • provođenje obuke zaposlenih za sticanje osnovnih znanja o higijeni životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, kao i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • davanje stručnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa članom 56., 58. i 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
 • učestvovanje u provođenju vanjske provjere kvaliteta stručnog rada u drugim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi,
 • bavljenje vezano za izdavanje raznih oblika publikacija iz djelokruga svoga rada,
 • saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama na području kantona, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje zdravlja.


Kontinuirane aktivnosti RJ za socijalnu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvanom informatikom su definisane procedurama BAS EN ISO 9001.1. Prikupljanje, obrada i analiza zdravstveno-statističkih podataka
Aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove satističkih istraživanja za područje KS prema Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH koja obuhvaćaju prikupljanje, obradu i analizu podataka iz izvještaja primarne zdravstvene zaštite, izradu i praćenje indikatora kvaliteta rada u PZZ (indikatori: kadrovska struktura, posjete, vodeća oboljenja, propisivanje lijekova/recepata), stručno-metodološka uputstva za provođenje evidentiranja rada u PZZ, prikupljanje, obradu i analizu podataka specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti, te izradu indikatora i analizu rada specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti, prikupljanje, obradu i analizau podataka o radu bolničko-statacionarnih ustanova na području KS, bolničkog morbiditeta i bolničkog mortaliteta, prijave o porodu i prijave o pobačaju, izradu i praćenje indikatora kvaliteta rada u bolničkoj zdravstvenoj djelatnosti (indikatori: kadrovska struktura, procenat zauzetosti posteljnih kapaciteta, prosječna dužina liječenja, broj pacijenata po krevetu, interval obrtaja). Prikupljanje, provjeravanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka vrši se tromjesečnom dinamikom, a izrada izvještaja je polugodišnja i godišnja i dostavljaju se Zavodu za javno zdravstvo Federacije BIH u propisanom roku.

2. Izrada standardnih studija iz oblasti javnog zdravstva
Aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove praćenja, ocjenjivanja i analiziranja zdravstvenog stanja stanovništva Kantona Sarajevo, higijenskih prilika na području Kantona Sarajevo, kao i organizaciju rada zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, kroz samostalnu izradu indikatora (demografski indikatori i indikatori vitalnog kretanja stanovništva, indikatori morbiditeta-opći i specifični morbiditet po populacionim i nozološkim skupinama, indikatori životne sredine, indikatori o resursima zdravstvene zaštite), uz komparaciju određenih indikatora sa indikatorima iz baze podataka SZO „Zdravlje za sve“ (WHO/EUROPE, EUROPEAN HFA Database), a koji se prikazuju u godišnjoj studiji „Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo“ i dostavlja se Ministarstvu zdravstva KS i drugim ustanovama (Zavod za planiranje razvoja KS)
Također, aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove praćenja, ocjenjivanja i analiziranja mortaliteta stanovništva Kantona Sarajevo, kroz samostalnu izradu indikatora (indikatori mortaliteta-opći i specifični mortalitet po populacionim i nozološkim skupinama) uz komparaciju određenih indikatora mortaliteta sa indikatorima mortaliteta iz baze podataka SZO „Zdravlje za sve“ (WHO/EUROPE, EUROPEAN HFA Database), a koji se prikazuju u godišnjoj studiji „Mortalitet stanovništva kantona Sarajevo“ koja se dostavlja Ministarstvu zdravsta KS.
Osim navedenih aktivnosti, ova procedura uključuje izradu i drugih studija kao što su analiza natalitete, analiza rada bolničkih ustanova, analiza bolničkog morbiditeta i druer analize/studije za područje Kantona Sarajevo.

3. Analiza zahtjeva za specijalizacijama i subspecijalizacijama na području Kantona Sarajevo
Aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove koji su definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u članu 154 („Sl. novine Federacije BiH“ br. 46/10) radi izrade godišnjeg prijedloga specijalizacija, odnosno subspecijalizacija za područje Kantona Sarajevo na zahtjev Ministarstva zdravstva KS, a obuhvata analizu zahtjeva za specijalizacijama/subspecijalizacija zdravstvenih ustanova u javnom i privatnom sektoru na području Kantona Sarajevo i davnje mišljenja o opravdanosti zahtjeva za tražene specijalizacije/subspecijalizacije.

4. Edukacija zdravstvenih radnika-pripravnika
Aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove organizacije i provođenja dijela pripravničkog staža za zdrasvtvene radnike svih stepena stručne spreme i svih profila, a koji se obavlja za određene oblasti (epidemiologija, zdravstveno prosvjećivanje, prevencija bolesti i promocija zdravog načina življenja, zdravstvena statistika i zdravstveni informacioni sistem, osnove ustavnog uređenja BIH, Fedracije BiH, organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, sistem zdravstevne zaštite u BIH i zakonska legislativa u zdravstvu) u Zavodu za javno zdravstvo KS, a prema Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika.

5. Promocija zdravlja i prevencija bolesti
Ova procedura obuhvata poslove u provođenju aktivnosti radi zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva KS, te smanjenja morbiditete i prijevremenog umiranja, provođenja mjera promocije zdravlja za ciljne populacione skupine (školska djeca, omladina, trudnice, osobe treće životne dobi) djelovanjem na životne navike i faktore rizika zdravlja (neadekvatna ishrana, fizička neaktivnost, pušenje, alkoholizam i dr.), izradu promotivnih programa, monitoring i evaluaciju preventivnih programa, izradu edukativno-informativnog materijala, obilježavanje važnih datuma iz Kalendara zdravlja SZO (Svjetski dan nepušenja, Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti i dr.), ostvaruje intersektoralnu saradnju sa lokalnom zajednicom i civilnim društvom, organizuje, sudjeluje i provodi javno-zdravstvene programe i akcije unapređenja zdravlja i usvajanja zdravih stilova života.

6. Obuka iz sanitarnog minimua
Aktivnosti iz ove procedure obuhvataju poslove organizacije, provođenja i izdavanja certifikata o završenom kursu iz hijene životnih namirnica, predmeta opće upotrebe i o ličnoj higijeni za sva lica zaposlena u proizvodnji i prometu životnih namirnica, onosno za lica koja podliježu edukaciji iz sanitarnog minimuma prema postojećoj zakonskoj legislativi (Zakon o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opće upotrebe, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnik o načinu i obimu sticanja potrebnih znanja o higijeni životnih namirnica, sirovina namijenjenih za proizvodnju životnih namirnica i predmeta opće upotrebe i o ličnoj higijeni).

7. Ostale aktivnosti i poslovi
• Davanje stručnog mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenja, promjene ili prestanka rada zdravstvene ustanove u skladu sa članom 56., 58. i 60. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,

• Kontrola kvalitete i nadopuna podataka o osnovnom uzroku smrti sa Potvrde o smrti (Obr. DEM-2)

• Analiza podataka o liječenim uživaocima opojnih droga (Pompidou obrazac)-baza podataka dostupna za upotrebu na nivou kantona,

• Davanje podataka, mišljenja, prijedloga, primjedbi i sugestija u vezi sa dopisima Ministarstva zdravstva KS kada su u pitanju poslanička pitanja vezana za zdravstveno stanje stanovništva i organizaciju zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo, nacrti zakona i podzakonski akti u oblasti zdravstva i dopisi od drugih ustanova.

V. D Rukovodilac RJ dr. Seniha Čelik, spec. socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva

Tel. 622-227; 033 033 622-341; 033 624-470;

Fax. 033 627-889;

e-mail visnjic.seniha@gmail.com


Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624472

Back to Top