pdf

Plan javnih nabavki za 2016. godinuMaj

26

2016

Upravni odbor J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na 1. redovnoj sjednici, donio sljedeću:

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu


Juli

28

2016

Upravni odbor J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici, donio sljedeću:

ODLUKU o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinuJanuar

12

2017

U postupku javne nabavke, isporuke, instalacije i puštanja u rad robe - Automatska stanica za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Isporuka, instalacija i puštanje u rad robe - Automatska stanica za monitoring kvaliteta ambijentalnog zraka


Decembar

31

2016

Obavijest ponuđačima o odgađanju postupka nabavke usluge osiguranja za LOT 2 - Osiguranje motornih vozila, usljed uložene žalbe


Decembar

26

2016

U postupku javne nabavke robe - Vakcina protiv žute groznice - LOT 1, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vakcina protiv žute groznice - LOT 1


Decembar

26

2016

U postupku javne nabavke robe - Vakcina protiv Hepatitisa A - LOT 2, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vakcina protiv Hepatitisa A - LOT 2


Decembar

26

2016

U postupku javne nabavke robe - Vakcina protiv Hepatitisa B - LOT 3, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vakcina protiv Hepatitisa B - LOT 3


Decembar

26

2016

U postupku javne nabavke robe - Kvadrivalentna (ACYW) Vakcina protiv Meningokoknog meningitisa - LOT 4, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Vakcina protiv Meningokoknog meningitisa - LOT 4


Decembar

15

2016

U postupku javne nabavke usluge - Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode - LOT 3, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode - LOT 3


Decembar

15

2016

U postupku javne nabavke usluge - Osiguranje motornih vozila, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje motornih vozila


Decembar

15

2016

U postupku javne nabavke usluge - Osiguranje imovine, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje imovine


Decembar

15

2016

U postupku javne nabavke usluge - Osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti ljekara i zdravstvenih tehničara - LOT 4, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje opšte i profesionalne odgovornosti ljekara i zdravstvenih tehničara - LOT 4


Decembar

14

2016

U postupku javne nabavke - Sterilizatora, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka sterilizatora


Decembar

14

2016

U postupku javne nabavke usluge - Inkubatora, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka inkubatora


Novembar

28

2016

Na temelju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, direktorica je donijela: ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke usluge - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.

ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke usluge - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.


Obavijest ponuđačima o nastavljanju postupka nabavke usluge - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvalitete zraka.


Novembar

24

2016

Na temelju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi BiH, direktorica je donijela: ОDLUKU o nastavljanju postupka javne nabavke - Analizator za mjerenje imisije ozona

Odluka o nastavljanju postupka javne nabavke - Analizator za mjerenje imisije ozona


U postupku javne nabavke robe - Serumi za brze testove, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Serumi za brze testove


U postupku javne nabavke robe za LOT 3 - Specifični testovi, direktorica je donijela: ОDLUKU o poništenju postupka javne nabavke robe LOT 3

ОDLUKA o poništenju postupka javne nabavke robe LOT 3 - Specifični testovi


U postupku javne nabavke robe - Standardi i elektrode za ph metar i konduktometar, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Standardi i elektrode za ph metar i konduktometar


Oktobar

21

2016

U postupku javne nabavke usluge - Štamparske usluge, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Štamparske usluge


Oktobar

19

2016

U postupku javne nabavke robe - Analizatora za mjerenje imisije ozona, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Analizator za mjerenje imisije ozona


Oktobar

12

2016

Obavijest ponuđačima o odgađanju postupka nabavke usluge - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, usljed uložene žalbe.


Oktobar

07

2016

U postupku javne nabavke usluga - Kalibracija analizatora za mjerenje imisije u kalibracionoj laboratoriji akreditiranoj u skladu s EN ISO 17025, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kalibracija analizatora za mjerenje imisije u kalibracionoj laboratoriji


Oktobar

04

2016

U postupku javne nabavke robe - Sredstva za održavanje čistoće, direktorica je donijela: ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sredstva za održavanje čistoće


Septembar

28

2016

U postupku javne nabavke usluge održavanja i servisiranja automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring zraka


Septembar

27

2016

U postupku javne nabavke robe destilovane vode, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Destilovana voda


Avgust

31

2016

U postupku javne nabavke robe za LOT 15 - Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje


Avgust

31

2016

U postupku javne nabavke robe za LOT 12 - Specifični potrošni materijal, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Specifični potrošni materijal


Avgust

31

2016

U postupku javne nabavke robe Laboratorijsko suđe, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Laboratorijsko suđe


Avgust

31

2016

U postupku javne nabavke robe za LOT 17 - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski apsorpcioni spektometar, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski apsorpcioni spektometar


Avgust

30

2016

U postupku javne nabavke robe za LOT 6 - Specifični materijal, direktorica je donijela:
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka - Specifični materijalOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Čvrste i tečne hemikalijeOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Sanitetski materijalOdluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 13 -
Standardi i elektrode za pf metar i konduktometarOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Potrošni materijalOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Laboratorijsko suđeOdluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 7 -
Specifični testoviOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Serumi za reuma testove i sifilisOdluka o poništenju postupka javne nabavke robe za LOT 4 -
Serumi za brze testoveOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Serumi za aglutinacijuOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Reagensi za hach opremuOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
Hranljive podloge

30.03.2018. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2018. godine, dostavljaju pozive za učešće za stručno osposobljavanje (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
melvesta@yahoo.com
Kontakt telefon: 033/627-889

Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja/osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično u toku 2018.godine


11.01.2017. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2017. godine, dostavljaju pozive za učešće za stručno osposobljavanje (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

Poziv ponuđačima za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja/osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki, zdravstva i slično u toku 2017.godine


24.03.2016. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za usluge SANITARNIH PREGLEDA UPOSLENIKA U 2016. godini u Javnoj ustanovi Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranih u tehničkoj specifikaciji sadržanoj u tačci II poziva, najkasnije do 30.03.2016. godine.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA - USLUGE SANITARNIH PREGLEDA UPOSLENIKA U 2016. GODINI


22.12.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači da za seminare koji će se organizovati tokom 2016.godine, dostavljaju pozive za učešče za stručno osposobljavanja (seminari i slično) iz oblasti računovodstva, finansija, prava, javnih nabavki zdravstva i slično.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU - STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA (SEMINARI I SLIČNO) IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, FINANSIJA, PRAVA, JAVNIH NABAVKI ZDRAVSTVA I SLIČNO


24.11.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za uslugu izrade Analize sastava PM10 čestica u ambijentalnom zraku kao komponenta određivanja kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranu u tačci III poziva, najkasnije do 02.12.2015. godine do 12:00h.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU - IZRADE ANALIZE SASTAVA PM10 ČESTICA U AMBIJENTALNOM ZRAKU KAO KOMPONENTA ODREĐIVANJA KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO


04.09.2015. godine

Pozivaju se svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke IV poziva da dostave svoje ponude za uslugu ažuriranja Studije za uspostavljanja sistema automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka na području Kantona Sarajevo u J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ugovorni organ), preciziranu u tačci II poziva, najkasnije do 17.09.2015. godine do 11:00h.

Kontakt osoba:
Elvesta Mulahasanović
elvesta.mulahasanovic@zzjzks.ba

POZIV PONUĐAČIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGU - AŽURIRANJA STUDIJE ZA USPOSTAVLJANJA SISTEMA AUTOMATSKIH STANICA ZA MONITORING KVALITETA ZRAKA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

30.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski apsorpcioni spektrometar, LOT 17


30.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila


02.02.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Hranljivih podloga, LOT 1


27.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Reagensa za Hach opremu, LOT 2


27.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Sredstava za održavanje čistoće


25.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Čvrstih i tečnih hemikalija, LOT 16


25.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Seruma za brze testove, LOT 1


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Antibiogram, LOT 8


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Specifičnog potrošnog materijala, LOT 12


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Dezinfekcionih sredstava i sredstava za pranje, LOT 15


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Sanitetskog materijala, LOT 14


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe - Potrošni materijal, LOT 11


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci za sukcesivnu nabavku robe - Laboratorijsko suđe - plastika, LOT 10


24.01.2017. godine

Ugovor o javnoj nabavci Seruma za reuma testove i sifilis, LOT 5


16.01.2017. godine

Okvirni sporazum za javnu nabavku nafte i naftnih derivata


30.12.2016. godine

Ugovor o kolektivnom osiguranju uposlenika od posljedice nesretnog slučaja - nezgode


30.12.2016. godine

Ugovor o osiguranju imovine i opće i profesionalne odgovornosti


31.12.2016. godine

Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana gotova podloga Slantez i Bartley Medijum + TTC solucija


31.12.2016. godine

Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana gotova podloga Pseudomonas agar baza/CN agar


31.12.2016. godine

Ugovor o javnoj nabavci dehidrirana hromogene selektivne podloge za detekciju E.coli i Koliforma u vodi (CCA)


27.12.2016. godine

Ugovor o javnoj nabavci Inkubatora


Ugovor o javnoj nabavci Sterilizatora


08.12.2016. godine

Okvirni sporazum za sukcesivnu nabavku robe - LOT 1, Serumi za brze testove


08.12.2016. godine

Okvirni sporazum za sukcesivnu nabavku robe - LOT 4, Standardi i elektrode za PH metar i konduktometar


30.11.2016. godine

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA - Održavanje i servisiranje automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka


04.11.2016. godine

OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU- Štamparske usluge


20.10.2016. godine

OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 1 - Hranljive podloge


20.10.2016. godine

OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 8 - Antibiogram diskovi


10.10.2016. godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ROBE - Destilovana voda


21.09.2016. godine

OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 9 - Laboratorijsko suđe


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 15 - Dezinfek. sredstva i sredstva za pranje


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 11 - Potrošni materijal


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE - Reagensi za hach opremu


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 5 - Serumi za reuma testove i sifilis


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 14 - Sanitetski materijal


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 12 - Specifični potrošni materijal


OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNU NABAVKU ROBE, LOT 10 - Laboratorijsko suđe - plastika


15.08.2016. godine

UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKO – ZANATSKIH RADOVA


01.07.2016. godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI - Klima uredjajiKontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top