RECI NE DUHANU
ZAŠTITI ZDRAVLjE, SMANjI SIROMAŠTVO I UNAPRIJEDI RAZVOJ

Svake godine 31. maja, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obilježavaju Svjetski dan bez duhana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duhana i zalažu se za djelotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duhana.
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhana 2017 je „Duhan – prijetnja razvoju“.

Kampanja treba da:
dokaže prijetnju koju duhanska industrija predstavlja u svim državama svijeta za održivi razvoj za zdravlje i ekonomsko blagostanje njihovih građana;
predloži mjere koje država i javnost treba da preduzmu da bi poboljšali zdravlje i razvoj suočavajući se sa svjetskom duhanskom krizom.

Ciljevi kampanje povodom Svjetskog dana bez duhana 2017. godine:
isticanje povezanosti između upotrebe duhanskih proizvoda, kontrole duhana i održivog razvoja;
podrška državama da kontrolu duhana uključe u svoje nacionalne odgovore na Agendu održivog razvoja do 2030. godine;
podrška državama članicama i civilnom društvu da se bore protiv uplitanja duhanske industrije u političke procese, što zauzvrat dovodi do jačanja nacionalne politike u kontroli duhana;
ohrabrivanje šireg učešća javnosti i njenih partnera u nacionalnim, regionalnim i globalnim naporima da se napišu i primijene strategije i planovi razvoja i ostvare ciljevi kojima su prioritet aktivnosti na kontroli duhana;
pokazati kako pojedinci mogu da doprinesu stvaranju održivog svijeta bez duhanskog dima, bilo tako što su posvećeni tome da nikad ne koriste duhanske proizvode ili tako što što će se odreći ove navike.


Kontrola duhana podržava zdravlje i razvoj

SZO poziva države da daju prednost i ubrzaju napore na kontroli duhana kao jedan od odgovora na Agendu održivog razvoja do 2030. godine. Sve države imaju koristi od uspješne kontrole duhanske epidemije, prije svega zaštitom svojih građana od štetnih efekata upotrebe duhana i smanjenjem troškova u nacionalnoj ekonomiji. Agenda održivog razvoja do 2030. godine i njenih 17 globalnih ciljeva treba da osiguraju „da niko ne bude ostavljen sam“.
Kontrola duhana je sadržana u Agendi održivog razvoja, kao najdjelotvornije sredstvo da se postigne cilj 3.4 a to je globalno smanjenje za trećinu prijevremene smrtnosti od nezaraznih bolesti, uključujući kardiovaskularne i maligne bolesti i hronične opstruktivne bolesti pluća. Jačanje primjene Okvirne konvencije o kontroli duhana SZO u svim državama je dodatni cilj koje bi države trebalo da ostvare tako što će izraditi odgovore za sopstveni održivi razvoj.


Činjenice o duhanu, kontroli duhana i ciljevima razvoja

Oko 6 miliona ljudi svake godine umire zbog korištenja duhana, a predviđa se da će ovaj broj da naraste na više od 8 miliona do 2030. godine ako se aktivnosti ne intenziviraju. Duhan je prijetnja za svaku osobu, bez obzira na spol, starost, rasu, kulturni ili obrazovni nivo. On dovodi do patnje, bolesti i smrti, osiromašuje porodice i nacionalne ekonomije.

Upotreba duhana ima ogromnu cijenu za nacionalnu ekonomiju zbog porasta troškova za zdravstvenu zaštitu i smanjenja produktivnosti rada. On pojačava nejednakost u zdravlju i pogoršava siromaštvo, jer najsiromašniji ljudi troše manje na osnovne potrebe kao što je hrana, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Oko 80% svih prijevremenih smrtnih ishoda zbog duhana nastaje u državama sa niskim i srednjim prihodom, koje se ionako suočavaju sa velikim problemima da dostignu svoje ciljeve razvoja. Pri gajenju duhana koristi se velika količina pesticida i vještačkih đubriva, koja mogu biti toksična i koja zagađuju prirodne resurse, naročito vodu. Svake godine, uzgajivači na 4,3 miliona hektara zemljišta uzgajaju duhan, što dovodi da globalnog krčenja šume za 2% do 4%. Pored toga, proizvodnja duhana dovodi do nastanka preko 2 miliona tona čvrstog otpada.


MPOWER je engleski akronim za 6 vodećih javnozdravstvenih mjera koje dovode do sprječavanja upotrebe duhanskih proizvoda i smanjenja izlaganja duhanskom dimu:
Monitor - Praćenje prevalencije različitih obrazaca upotrebe duhanskih proizvoda i obuhvata stanovništva preventivnim politikama;
Protect - Zaštita ljudi od duhanskog dima na javnim mjestima;
Offer - Obezbeđenje pomoći za odvikavanje od pušenja;
Warn - Upozoravanja na opasnosti od duhana (putem velikih slikovnih upozorenja na pakovanjima duhanskih proizvoda i mas-medijskih kampanja);
Enforce - Osnaživanje potpune zabrane reklamiranja i promocije duhanskih proizvoda i sponzorstava od strane duhanske industrije;
Raise - Povećanja poreza na duhanske proizvode.

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top